مکتب زندگی

کریم پرویزی

سی و سە سال پیش، در یک اقدام تروریستی، خواستند تا سر مبارزە پر هزینە، اما لبریز از افتخار را با هدف تسلیم یک ملت، را بزنند و این بود کە زیر پوشش دیپلماتیک و پشت بە اصطلاح میز مذاکرە اسلحە بە دست حاضر شدند و دکتر قاسملوی رهبر و همراهانش را ترور کردند، با این هدف کە با ترور رهبر هم ملت را تسلیم و هم اندیشه‌اشان را نیز اشغال کنند.

ظرف این سی و سە سال و ضمن یاد کردن هر سالە از رهبر فرزانە دکتر قاسملو، تلاش‌های نیز برای معرفی افکار و ابعاد شخصیت دکتر قاسملو شدە است تا نسل امروز و آیندە نیز اندک شناختی از ایشان داشتە باشند. اما زمانی کە این مسائل بە صورت کلی و چارچوب دارتر و هدفمندتر مطرح نشوند، ضعیف و ناقص نمایان میشوند.

شناخت و بحث در مورد دکتر قاسملوی رهبر فقط شامل نقش ایشان در رهبری جریان مبارزات ملی – دموکراتیک کورد نیست. بحث دربارە دکتر قاسملو ناقص خواهد بود زمانی کە تنها جنبه‌ از خود گذشتگی و فداکاری در راستای اهدافی بزرگ همچون مسائل ملی پرداخته‌ شود، همچنان کە نمی‌شود فقط بە بعد علم و تخصص ایشان در زمینە سیاست و جامعە شناسی پرداخت.

همچنین نمی‌توان دکتر قاسملو را بە معمار ارتباط دادن مبارزە کورد بە مبارزە سراسر ایران محدود کرد، همچنان کە نمی‌توان نقش ایشان را محدود بە همگرایی و همکاری جریان مبارزات ملت کورد در همە بخش‌های کوردستان کرد. بحث در مورد دکتر قاسملو ناقص خواهد وقتی ایشان را فقط بە عنوان یک اقتصاددان و برنامەریزی کاردان برای مدیریت اقتصاد کشوری معرفی کرد، همچنان کە نمی‌شود فقط بە توانایی ایشان در کار دیپلماسی و مسلط بودن بە چندین زبان و همچنین بە نمایندە واقعی کورد بودن و رسیدن بە مراکز تاثیرگذار دیپلماسی جهان و تلاش برای شناساندن و توضیح مسئلە کورد محدود باشد.

پرداختن بە شخصیت دکتر قاسملو ناقص خواهد بود زمانی كه‌ فقط بە بعد رهبری ایشان کە حزبی را رهبری می‌کرد اشاره‌ نمود، همچون کە نمی‌توان ایشان را تنها در زمینە نقش استادی ایشان برای پرورش و تعلیم آحاد ملت کورد کرد. نمی‌توان فقط بە دیدگاه دکتر قاسملو برای چشم‌انداز جامعە و ایجاد خیال و امید و آرمانگرایی برای یک ملت اشارە کرد، همچنان کە نمی‌توان تنها جزئیات و حوادث زندگی روزمرە انسان‌ها را درنظر داشتە و ببینیم بە چه طریقی دکتر قاسملو بە این جزئیات معنا می‌‌بخشد و گام‌‌های کوچک هر انسانی را برای زندگی سعادتمندانە را شرح می‌دهد.

نمی‌توان تنها از گرانبهایی و ارزشمندی آزادی، ارادە مستقل فردی و سازمانی، حقوق برابر و همسان برای یک ملت، کرامت انسانی همسان برای زنان و حضور آنان در حوزە عمومی جامعە و سیاست، ارزش و معنای عمیق شهید، عدالت و جامعەای عدالت پرور، میهن دوستی، دوستدار محیط زیست، احترام برای شخصیت دیگران، نقش رهبری در پیشبرد مبارزە و همچنین زندگی انسان‌ها، شیوە حفظ تاریخ و آثار، اهمیت فرهنگ و دستاوردهای فرهنگی کورد و مسئلە مهم زبان کوردی و آموزش بە شیوەای ملی و دەها مورد دیگر به‌ طور مجزا مانند بعد فکری دکتر قاسملو نگرش داشته باشیم؛ بلکە با در نظر گرفتن همە این موارد و تنظیم آنها سخن را این گونە پایان می‌دهیم کە: “کردار، اعمال، قدم‌ها و فکر  و اندیشه‌ دکتر قاسملو فلسفەای جامع برای زندگی هستند؛ بل برای آنان کە آن را درک می‌کنند”.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *