بی نان و آزادی

کریم پرویزی

در این روزها حاکمیت لبریز از عدالت و رفاە و خیر و برکت! در ایران ویران شدە، اعلام کرد کە دیگر حکومت هیچ یارانەای برای آرد و نان نمی‌دهد و از پس نان و آرد در بازارها بە صورت آزاد خرید و فروش خواهد شد.

این حکم حکومتی قیمت آرد، نان، شیرینی، کیک و ماکارونی و هر چی کە بە آرد مربوط شود را طی یک شبانە روز سە برابر کرد و کسی کە روز دوشنبە برای یک وعدە غذایی ماکارونی، بیست هزار تومان هزینە می‌کرد، در روز سەشنبە می‌بایستی شصت هزار تومان هزینە کند! یعنی در مدت کمتر از ٢٤ ساعت هزینە مصرفی برای یک وعدە غذایی ٣٠٠ درصد افزایش یافتە است!

هفتەای پیشتر در مرز شهر نوسود در کوردستان، نیروهای سرکوبگر رژیم جماران کولونیالیست، کورکورانە بە گروهی از کولبران شلیک و چندین نفر را کشتە و زخمی و همچنین دهها خانوادە را نیز داغدار کردند؛ خانوادەهایی کە تا آن روز پولی برای تامین یک وعدە ماکارونی کە هزینە آن بیست هزار تومان بود را نداشتند، هفتە بعد وقتی کە ماکارونی و نان ٣٠٠ درصد گرانتر شدند، نان‌آور خانوادەشان زندە نبود تا بلکە بتواند یک سوم هزینە یک وعدە غذایی‌شان را تامین کند!

هفتەای قبل از این حملە، در دانشگاە علم و صنعت تهران کە قدیمی‌ترین دانشسرای ایران است و بعدها بە دانشگاە تبدیل شد و قرار بود مکانی باشد تا بە فرزندان مردم علم مدرن بیاموزد، نیروهای حراست آن بە دانشجویان اجازە ورود بە فضای دانشگاە را ندادند چراکە اندکی پوست دست و موهایشان بیرون بود!

این‌ها کوچکترین نمونەهای از سیاست فاسد و ویرانگر رژیم خمینی و خامنەای هستند کە شعار رساندن مردم را بە مقام انسانی سر می‌دادند! اما نە کە بە مقام انسانیت نرساندند، مقامی را کە از رژیم پهلوی بە ارث بردە بودند را بە دهها پلە پایین‌تر کشاندند.

سیستم‌های سیاسی در جهان دو ادعا دارند، برخی از آن‌ها مدعی‌اند کە آزادی فرد و انسان‌ها نزدشان با اهمیت‌تر است و قوانین خود را بر اساس آزادی انسان پایەگذاری می‌کنند، در این نوع سیستم دیگر هر فرد در آزادی اما خود باید زندگی خود را تامین کند. برخی دیگر از سیستم‌های سیاسی وجود دارند کە مدعی عدالت اجتماعی و بر این باورند کە انسانی کە نان داشتە باشد آزادی را نیز بە دست خواهد آورد.

اما ایدئولوژی ضد انسانی ولایت فقیه، خارج از این تقسیم بندی‌ها است و فقط نمونە آن را می‌توان در کرە شمالی و سومالی پیدا کرد. این‌ها هم مردم را گرسنە نگە می‌دارند و هم آزادیشان را نیز پایمال می‌کنند و همە ثروت و سامان کشور را برای ساخت و خرید موشک هزینە می‌کنند چراکە آزادی را از مردم گرفتە، از مردم می‌ترسند و در کابوس فروپاشی گرفتار و این طور می‌پندارند کە هر چە سلاح‌هایشان سنگین‌تر باشد، موجودیتشان نیز تامین شدە است. برای همین است کە بە راحتی بە مردم شلیک کردە و نانشان را نیز می‌برند تا بلکە بتوانند هزینە موشک‌هایشان را تامین کنند. در ایران ویران شدە، نە نانی وجود دارد و نە آزادی.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *