تکە قاسم

کریم پرویزی

قاسم کلمەای عربی و بە معنای کسی می‌آید کە تقسیم می‌کند یا تقسیم کنندە است. از معنی پیدا است قاسم کسی است کە برای تفرقه‌ افكندن گماشتە شدە و یگانە وظیفە خود را تجزیه‌ کردن مداوم می‌داند.

خامنەای برای قاسم یکی یە دونەاش دلی سیر گریست و جدیدا نیز دستور دادە کە هر کسی از بدی‌های او چیزی بگوید، اعدام شود. دردانە خامنەای تحت عنوان حفاظت از حرم امامزادەها، در منطقە خاورمیانە بە دنبال اشاعە خشونت، تفرقە و کشتار بود.

قاسم سلیمانی فرماندە سپاە قدس رژیم کولونیالیستی تهران بود کە آقایش او را اختصاصا برای انجام ترور و کشتار در بیرون از مرزهای ایران گماشتە بود، اما بعضی مواقع نیز کە سپاە پاسدران در سرکوبهای داخلی کم می‌آورد، قاسم و سپاه تروریستیش بە ایران فراخواندە شدە و وحشیانە در سرکوب مردم شرکت می‌کردند: حضور نیروهای حزب الـلە لبنان در سرکوب اعتراضات تهران و دیگر کلانشهرهای ایران، شرکت میلیشیاهای عراقی وابستە بە رژیم ایران در سرکوب اعتراضات اهواز و همچنین طبق برخی از اخبار حضور قاسم سلیمانی در درگیری “کوسالان” علیە نیروهای پیشمرگ حزب دموکرات، چند نمونەای هستند از دخالت‌ها و حضور گستردە او در سرکوب‌های سیستماتیک رژیم ایران.

قاسم کە دو سال پیش و در سە ژانویە در فرودگاە بغداد تکەتکە شد، قبل از کشتنش کارش این بود با ایجاد تفرقە میان شیعیان عراقی گروە‌های جداگانەای را سازماندهی کند و بە جان هم بیاندازد، هر جا کە می‌رفت کاری غیر از ایجاد تفرقە و کشتار نداشت، در سوریە نیز با جنایاتش روی “هیتلر” هم را سفید کرد!

بە دنبال تکە تکە شدن قاسم توسط راکت آمریکایی، این طور بە نظر می‌رسد کە نقش تقسیم کاری “قاسم” سلیمانی تمامی ندارد!

بعد از گذشت دو سال از آرامشی کە منطقە در نتیجە کشتە شدن بزرگ تروریستی همچون تکە قاسم، بە خود دید؛ می‌بینیم کە تکەهایش از لحاظ روانی همچنان تاثیر گذار و دیدیم کە بعضی شخصیت‌های به‌اصطلاح سیاسی چگونە از تکە قاسم یاد می‌کنند و او را ناجی خطاب کردە لفظی سنگین کە تاریخ هم توان حملش را نخواهد داشت!

این اشخاص با این چنین تعریف و تمجیداتی، همان راە قاسم سلیمانی را ادامە می‌دهند کە در حقیقت ایجاد تفرقە و شکاف است میان مردم بە منظور بە جان هم انداختنشان!

قاسم سلیمانی هیچ کاری در راستای خدمت بە مردم نکردە بود تا مردم دلی خوش از آن داشتە باشند، و به‌ حد اعلا  در ایران، عراق، سوریە، لبنان و یمن جنایت کرد و هر گونە تمجیدی از او، بە مثابە نمک پاشیدن بە زخم دەها وصدها هزار انسان است. بە نیکی یادکردن از قاسم سلیمانی موجب عودكردن دوبارە همە درد و رنج‌ها می‌شود برای صدها هزار آوارە و خانوادە کشتەشدگان سوریەای. چنیان یادكردنی هزاراران نفر در کوردستان را دل زخمین كرده‌  و خشم مردم نسبت بە کسانی کە از تروریست سلیمانی بە نیکی یاد می‌کنند، افزون و شعلەور خواهد شد.

قاسم سلیمانی فقط برای خامنەای منفعت داشت چراکە هر دو بیمارانی روانی بودند كه‌ عاشق تفرقە و خونریزی بودند و خامنەای معتقد بودە و هست کە تنها با جنگ و آشوب، می‌تواند حاکمیت خود را تدوام ببخشد اما برای مردم منطقه‌و حتی برای مردم ایران و برای فارس‌ها در ایران نیز سمبل ویرانگری و ترور و کشتار بودە است. هیچ وجدانە آزادەای، ذرەای هم دلش بە یاد قاسم سلیمانی نمی‌زند و این رژیم ایران است کە تقلا می‌کند بلکە بتواند از این جانی تاریخ، قهرمانی دروغین برای خود بسازد.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *