فوران تعفن درون

کریم پرویزی

نظامی کولونیالیستی همچون جمهوری اسلامی کە بر اساس حذف و انکار همە تنوعات بنا شده‌و با هجوم سپاە پاسداران بە مناطق مختلف ایران حاکمیت خود را تحمیل کرد، از همە گزینەهای سخت و نرم ممكن  به‌ شیوه‌ای وحشیانە و خارج از تمامی قوانین و عرف بین‌الملل استفاده‌ كرده‌ است.

کشتار و شکنجە و اعدام و قلع و قمع مردم از جملە تاکتیک‌های معمول جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگر آن بودە و مدام و بە درازای چهار دهە گذشتە علیە مردمان ایران بکار گرفتە است. از همە این‌ها مهمتر، تقلاهای پیگیرانە این رژیم کلونیالیستی است كه‌ علیرغم اقدامات کولونیالیستی و فاشیستی كه‌ دارد اما سعی بر پنهانكردن چهره‌ واقعی اش داشته‌ و تلاش کردە سیمایی دیگرگونه‌ از خود نشان دهد.

بدین معنا کە جمهوری اسلامی از جملە رژیم‌های می‌باشد کە اقدامات وحشیانه‌ای کە عملا در كف خیابان‌ها و در خانەهای مردم انجام دادە و می‌دهد، اما از طریق صدا و سیما سعی در پنهان کردن آن‌ها نموده‌ است.

جمهوری اسلامی خواستە کە در ظاهر چیزی دیگر از خود بە جامعە جهانی نشان دادە و سیمای حکومتی دادگستر و مدافع مستضعفین به‌ خود بگیرد کە همچون نقابی بە چهرە خود زدە و با این تصویر جعلی مقابل افکار عمومی ظاهر شود. اما برعکس آن‌چە در سیمای جعلی و نقابدار خود نشان دادە، در واقعیت و عمل آن‌چە کە خواست درونی خود بودە را بە دور از لنز دوربین‌ها انجام داده‌است.

یکی از هزاران نمونه‌ اینچنین اقدامات و افعال رژیم، پروندە اتمی آن می‌باشد کە بیش از دو دهە جامعە جهانی اقدامات رژیم را غیر صلح طلبانە دانسته‌ و هدف آن را رسیدن بە سلاح اتمی اعلام كرده‌اند و رژیم نیز با همە و بەویژە وقتی کە با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرە می‌کند آن را صلح طلبانە می‌خواند! اما هر بار مورد تازەای از دروغهایش برای جامعە جهانی آشکار می‌شود و نشان میدهد كه‌ عملا در حال آمادەکاری برای ساخت بمب اتم است.

همین ویژگی جمهوری اسلامی باعث شدە کە مردم ایران و بەویژە ملیت‌های ساکن در جغرافیای بلازدە ایران، فشار و رنجی بی‌پایان را متحمل شوند و رژیم نیز مثل همیشە منکر آن بودە و هست. تنها در مواردی نباشد کە رژیم مرتكب اشتباهاتی همچون زدن هواپیمای اوکراینی شده‌ کە سپاە پاسداران آن را ساقط کرد و برای جامعە جهانی ماهیت رژیم روشن شد کە چە قدر واقعیت‌های درون جامعە ایران را تحریف می‌کند.

در روزهای اخیر یکی از شبکەهای تلویزیونی جمهوری اسلامی بە هویت کوردها بی‌حرمتی کردە و این عمل رسانە رژیم موج گستردەای ازعکس‌العمل کوردها در طیفهای مختلف را در پی داشت.

جمهوری اسلامی کاملا سیستماتیک کار کردە تا بلکە بتواند کوردها و دیگر ملیت‌های ساکن در ایران را برای همیشە حذف و بە طرق مختلف بە آن‌ها بی‌حرمتی کردە تا با شکستن و تحقیرکردنشان بتواند راحت‌تر بر آن‌ها غالب و نهایتا آن‌ها را خورد و لە کند. این واقعیتی آشکار و روشن  است، هرچند رژیم مدام آن را منکر کردە و می‌کند تا بلکە از عواقب آن در امان باشد اما می‌بینیم کە گاه و بی‌گاه چیزی از دستش در رفتە و همە تحریفات آن برای همە آشکار و جوابی دندان شکن دریافت کرده‌ است.

این سیستم کلونیالیستی با هتک‌حرمت و کشتار ملیت‌ها بە دنبال حذف آن‌ها از جغرافیای ایران می‌باشد و  به‌ شیوه‌ای سیستماتیك و مداوم ذهن افراد جامعە مرکز نشین ایران را با نفرت و کینە نسبت بە دیگر ملیت‌ها پر می‌کند و می‌بینیم کە در چنین مواردی، زگیلی زمخت بر سیما و صورت نقابدار رژیم نمایان می‌شود کە در حقیقت این تنها زگیل عادی نیست کە بە صورت رژیم چسپیدە بلکە چرک و عفونت درونی رژیم می‌باشد کە درون متعفنش را هویدا می‌سازد.    

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *