نود یلدا

کریم پرویزی

روزی یا شاید هم شب و نصف شبی، زنی در گوشەای از این کرە خاکی، یا اجازە دهید نزدیکتر شویم، در کوردستان یعنی سرزمین ما، زنی در حال وضع حمل با حضور چندین نفر از خویشاوندان و نزدیکان، همە نگران و مضطرب، منتظر سالم بە دنیا آمدن نوزاد و همچنین سلامتی مادر بعد از فارغ شدنند، کە با اولین گریە نوزاد همە فامیل نفس راحتی کشیدە و با خندە و شادی بە پیشواز گریستن نوزادی رفتند کە تازە بە دنیا آمدە است.

از آن روز و در سال ١٣٠٩ خورشیدی، در ارومیە و در بلندترین شب سال، در خاندان بزرگ قاسملو در خانە محمد آغا همە جمع شدە و منتظر فرا رسیدن نوزاد بودند، همە در این فکر فرو رفتە کە آیا مادر و نوزاد سالم هستند؟ در آن لحظە هم، کسی در اندیشه‌ آیندە نوزاد نورسیده‌ نبود!  

بعد از آن بلندترین شب سال ، تا بە حال ٩٠ شبی چنان، یا درواقع ٩٠ یلدا و گذشتە و متاسفانه‌ فرزند متولد شدە آن یلدا در یکی از شب‌های بلندترین روزهای تابستان بە دست نمایندگان تروریست‌های ولایت فقیە تهران شهید شد، اما برای همیشە در یادهایمان ماندگار شد. افکار، دیدگاه و باورهای آن فرزند کوردستان و همچنین مکتب فکری بە ارث ماندە از ایشان بود کە نە تنها بە روستایی محدود نشد بلکە سراسر کوردستان و ایران را درهم تنید و شهرە عالم شد.

گرچە دکتر قاسملو در بلندترین شب سال متولد شد اما با مبارزات، تلاش و فکر و اندیشە خود، با شب تاریک تحمیل شدە بر کوردستان نبرد می‌کرد تا بلکە با نور درخشان آفتاب معرفت خود گرمی و روشنایی بە سرزمینمان ببخشد کە سرسبزی و آبادانی و سربلندی را برای  کوردستان در پی داشتە باشد.

دکتر قاسملوی فرزانه‌، بە صدها زبان نە فقط زبان‌هایی چون انگلیسی، فرانسوی و … بلکە بە زبان گروه، دستە، اقشار و طبقات مختلف جوامع مختلف تسلط کامل داشتند. هم بە زبان اساتید دانشگاه پاریس و دیپلمات‌های آلمانی اشراف داشتند هم بە زبان کشاورز و کارگر و کاسبکار کورد و سرباز ترک و افسر فارس و وزیر عرب و ده‌ها و صدها گروه و دیگر طبقات جوامع مختلف آشنا بود و بدان‌ها به‌ گفتار می‌پرداخت، آنهم نە اینكه‌ به‌ هر زبانی مساله‌ و مطلبی متضاد را تبلیغ كند كه‌ در میان همە این‌ها و با یك ایده‌ بە دنبال ریشه‌ و راهی برای خوشبختی و آزادی و عدالت اجتماعی در کوردستان و رهایی ملت کورد می‌گشت.

آن‌چە کە فرزند متولد شب یلدا بنیاد نهاد امروزە دیگر مکتبی رفیع و وسیع بە وسعت همە کوردستان می‌باشد کە بە منبع و سرچشمەای برای فرزندان این میهن مبدل گشتە کە بە دنبال آزادی، استقلال و عدالت برای سرزمین خود هستند تا آزادانە بر آن زندگی کنند. یلدایتان مبارک باد.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *