یکی شدن

 

کریم پرویزی

انگیزه‌های متفاوتی برای دور هم جمع شدن و با هم کار کردن وجود دارد تا دیدگاهای متفاوت در یک سنگر کار کنند و زندگی خود را برای تحقق هدف مشخص شدە، وقف کنند؛ خیلی وقت‌ها ممکن است ارتباط فامیلی یا شاید هویتی منطقەای یا بزرگتر از آن، بخشی از یک سرزمین یا حتی هویتی همەگیرتر جامعەای بهانەای برای باهم بودن باشد. ممکن است منافع متفاوت انسان‌ها در نقطەای و دریچەای خاص همپوشانی پیدا كرده‌ و این افراد باهم برای تحقق هدف غایی کە مصلحت همە در آن است، مبارزە کنند. محتمل است کە اندیشە و فکری مشترک متحدشان کند و دست در دست هم برای آن هدف مشترک فعالیت کنند.

هر کدام از این محركها و بهانەهای متفاوت کە برای اتحاد وجود دارد، ممکن است در برداشتی کلی همە یکسان بە نظر برسند کە هدف نهایی گرە‌زدن انسان‌ها بە هویتی بزرگتر از فرد است کە از آن معمولا بە عنوان گروە و سازمان یاد می‌شود، اما مطمئنا هر کدام از این دلایل، پدیدەهای متفاوت و نتیجەهای مختلفی در پی دارند.

آنچە کە اهمیت دارد حزب دموکرات در میان این همە عوامل، یا بە تعبیری دیگر در میان این همە  مشوق و انگیزەها چند بعد متفاوت و انگیزه‌ مختلف موجب تشکیل آن و در ادامە مبارزاتش نیز رشد کردە و علل متحد کردن افراد حزبی کە بە آن‌ها اعضا گفتە می‌شود، بیشتر شدە و همچون پدیدەای سیاسی بە کاراکتری زندە مبدل گشتە کە طی چندین دهە تداوم داشتە و مدام نیز در حال ترقی است.

علل اجماع انسان‌ها در سازمانی ‌همچون حزب دموکرات کە چند روز آیندە ٧٧ سال از زمان تاسیس آن می‌گذرد، متفاوتند و ممکن است این دلایل مختلف، در برخی از دوران حساس بە عنوان عامل جدایی ایفای نقش کردە باشند، اما آنچە حائز اهمیت است این است کە حزبی زندە و مترقی همچون حزب دموکرات از این تجربیات تلخ درس گرفتە و از بهانەها و علل متفاوت انسان‌های مبارز استفادە کند و آن را برای تقویت هرچە بیشتر حزب بکار بگیرد و جایگاە حزب را در میان اقشار مختلف جامعە کوردستان ریشەدارتر کند و حزبی با تنوعات بسیار و پر از زیبایی را متجلی کند تا موجب جذب هرچە بیشتر مردم شود.

در حالی بە استقبال اتحاد دوبارە حزب دموکرات می‌رویم کە این اتحاد بە بهانەای برای باهم بودنی شود کە بە همە اعضای آن چە در حال حاضر و چە در آیندە بفهماند کە علل باهم بودنمان آنقدر زیاد هستند کە هیچ بهانەای نمی‌تواند منطق انشقاق را توجیە کند. ما در حزبی با سیما و رنگ و رویای متفاوت، می‌توانیم این چنین زمینەای را مهیا سازیم کە علل متفاوت نە تهدیدی برای جدایی، بلکە از آن‌ها بە عنوان فرصتی برای افزایش پتانسیل و انگیزه‌ بیشتر برای جذب آحاد جامعە کوردستان بە آدرس حزب دموکرات متحد شویم.

اتحادمان نە بە معنای حذف تنوعات و خفە کردن صداهای متفاوت است، بلکە برای کاراتر کردن جریان مبارزاتمان و استحکام اندیشە مشترک و رویای همنوایمان است. دوبارە تاریخمان این واقعیت را بازگو می‌کند کە هیچ جدایی و انشقاقی در حزب دموکرات نتیجەای نخواهد نداشت و یک حزب دموکرات وجود دارد و کوردستان نیز تنها یك حزب دموکرات را پذیراست.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *