شعار مرگ بر خامنەای این بار بر روی دیوار ساختمان اطلاعات ارومیە حک شد

افراد ناشناس و از مخالفین رژیم ولایت فقیە اشغالگر در کوردستان، با ورود بە منطقە حفاظت شدە اطلاعات شهرستان ارومیە بر روی ساختمان‌ این نهاد امنیتی رژیم با وجود جو امنیتی شدید شعار”مرگ بر خامنەای” نوشتند.

این مخالفین ضمن نوشتن شعار “مرگ بر خامنەای” یکی از ماشین‌های کارمندان ادارە اطلاعات را نیز بە آتش کشیدند.

بە گفتە یکی از کارشناسان مسائل اطلاعاتی، ساختمان اطلاعات شهرستان ارومیە تحت شدیدترین تدابیرامنیتی قرار دارد و این چنین فعالیت تبلیغاتی بە معنای رخنە مخالفین بە قلب دشمن اشغالگر است.

با وجود میلیتاریزە بودن کامل کوردستان رژیم ایران هیچ وقت در این سرزمین اشغالی امنیت و پایگاهی نداشتە است و این چنین فعالیت‌های تبلیغاتی نیز مهر تاییدی بر عدم مشروعیت این رژیم در کوردستان است.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *