مصطفی هجری: رژیم ایران خود و دیگران را در بحرانی عمیق فرو بردە است

روز یکشنبە ٧ فروردین ١٤٠١ “مصطفی هجری”، مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران در جلسەای سیاسی – تشکیلاتی با شماری از پیشمرگەهای کوردستان اعلام داشتند کە رژیم ایران با سیاست‌های اشتباە نە تنها خود بلکە جامعە ایران را نیز با بحرانی عمیق فرو بردە است.

“هجری” با اشارە بە بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی جامعە ایران کە در نتیجە سیاست‌های اشتباە رژیم ایران بە وجود آمدەاند اظهار داشت؛ رژیم ایران مشروعیت خود را در جامعە ایران و بە ویژە مرکزنشینان بیش از پیش از دست دادە است و روبە افول است.

مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران ضمن ارج نهادن از برگزاری مراسمات باشکوە نوروزی کە با وجود ممانعت و میلیتاریزە کردن کوردستان از سوی مردم کوردستان برگزار شدند، اعلام داشت کە سطح هوشیاری و ارادە مقاومت ملت کورد بسیار فراتر از پیش رفتە و در نتیجە آن جامعە کورد یکصدا و متحدتر از گذشتە شدە است.

“هجری” در بخشی دیگر از سخنان خود بە نقش با اهمیت و تاثیرگذار اعضا و پیشمرگەهای حزب اشارە کرده و بیان داشت در مرحلە نوین مبارزە بر همگان لازم است هوشیارانە و حساب شدە عمل کنند.

بخش پایانی جلسە بە اظهار نظر و سوالات حضار اختصاص یافتە بود و توسط “مصطفی هجری” مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران پاسخ دادە شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *