0

کوردستان

پیام مصطفی هجری در رابطە با تحمیل حکم زندان بر زهرا محمدی از سوی رژیم ایران

2022-01-10 در 09:30 توسط

“مصطفی هجری” مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران، طی پیامی تحمیل ٥ سال حکم زندان علیە “زهرا محمدی” مدرس زبان کوردی را محکوم کردند.

متن پیام بە شرح زیر است:

این صداها خفە نمی‌شوند

“زهرا” را با خیال خام خود بە زندان افکندند تا صدایش را خفه کنند؛ غافل از این کە سال‌ها است صدای زهرا و زهراها، به‌ فریاد هزاران مبارز آزادیخواە راه پرافتخار مبارزات حقطلبانه‌ و آزادیخوهانه‌ ملت كورد مبدل شده‌است.

رهروان مکتب “زهرا”، بیشمار و در جای جای این سرزمین ریشە دوانیدەاند، زندان نه‌ آن‌ها را مرعوب میكند و نە قادر خواهد بود صدایشان را خفە کند، آن‌ها در دل ملت خود جای دارند و پیروز خواهند شد.

نابودباد آن دشمنی کە بە زندان امید بستە است.

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

مصطفی هجری

١٩ دی ١٤٠٠ خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید