رضا پهلوی با افتخار سرکوب ملت “آذری” را یاد کرد

“رضا پهلوی” فرزند آخرین شاە خود خواندە ایران در تویتر خود با افتخار از جنایت پدرش علیە ملت “آذری” و حکومت آذرباییجان در سال ١٣٢٥ یاد کردە است.

در آن سال ارتش رژیم ایران بە فرمان “محمد رضا پهلوی” بە حکومت آذرباییجان حملە و پس از منحل کردن دولت “جعفر پیشەوری” ملت “آذری” را قتل و عام کرد.

نامبردە در تویتی نوشتە است، ٢١ آذر ماە یادآور همبستگی ملی ایرانیان است، ملتی کە ثابت کرد تفرقە و گسستگی را تاب نمی‌آورد. در آن روز مردم آذرباییجان دوشادوش ارتشی کە با آن‌ها یکی بود بە پا خواستند و پارە تن ایران را از چنگ دشمنان یکپارچگی‌اش نجات دادند. ایرانیان در ٢١ آذر نشان دادند ذرەای از خاک ایران جدا شدنی نیست.

تویت “رضا پهلوی” در حالی است کە در ٢١ آذر ماە ١٣٢٥ خورشیدی، ارتش این رژیم بە درندانەترین شکل ممکن بە آذرباییجان حملە و ملت “آذری” را قتل و عام کردە است.

در آن زمان ملت “آذری” بە رهبری “جعفر پیشەوری” تصمیم گرفتە بود از هویت خود محافظت و بر خاک خود حکومت کند و زیر بار ظلم و زور حکومت مرکزی نرود.

“رضا پهلوی” با این تویت یک بار دیگر ثابت کرد کە آن‌ها همیشە حق تایین سرنوشت ملیت‌ها را جدایی طلبی می‌شمارند.

فاشیزم ایرانی بر ضد حقوق ملیت‌های تحت ستم ایران بودە و برای حفاظت از ملت ساختگی با هویت شونیزم ایرانی، هر جنایتی را روا می‌داند.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *