افشاگری‌های مسئولان رژیم ایران در بحبوبە انتخابات

پاسدار”حبیبی” فرماندە انتظامی استان فارس در رابطە با اعتراضات آبان‌ماە ٩٨ فاش کردە است، “ما فقط در شیراز٤٥٠ نفر را کشتیم”.

بر اساس شاهدان عینی، کادر پزشکی بیمارستان‌های شیراز و تحقیقاتی کە در این رابطە صورت گرفتە است نشان از صحت گفتەهای این پاسدار رژیم ایران دارد.

در روزهای اخیر هم “روح‌الـلە جمعەای” مشاور وزیر رژیم ایران گفتە بود، ٢٣ درصد از قربانیان اعتراضات آبان‌ماە از فاصلە نزدیک و با شلیک مستقیم بە سر کشتە شدەاند.

براساس گزارش خبرگزاری “رویترز” آمار کشتە شدەگان در اعتراضات آبان‌ماە ٩٨ کە در پی افزایش ٢٠٠ درصدی قیمت بنزین علیە بی کفایتی رژیم ایران بە راە افتاد را ١٥٠٠ نفر اعلام کردە بود.

هدف رژیم جمهوری اسلامی ایران ازافشای این چنین اخباری صرفا برای بازار گرمی انتخابات و ترساندن مردم ازسرکوب شان توسط نیروی نظامی خود در اعتراضات احتمالی آیندە می‌باشد.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *