مردم در پیرانشار جواب رد بە فرماندهان سپاه دادند

طبق گزارشات رسیدە بە وب سایت “کوردستان میدیا” روز جمعە ٦ فروردین ١٤٠٠، شماری از فرماندهان سپاە تروریست پاسداران در شهر “پیرانشار” برخی از سران خاندان‌های محل، منجملە از طوایف “مەنگووڕ” را با هدف مسلح کردن دوبارە، آن‌ها فرا خواندند.

بە گفتە خبرنگار “کوردستان میدیا” فرماندهان سپاە تروریست از قبیل: “حبیب شهسواری” فرماندە سپاه “شهدا” در “ورمێ” و “محمدتقی اصانلو” فرماندە قرارگاه “حمزە” در ادامە میلیتاریزەکردن کوردستان، بە کسانی کە پیشتر “جاش” بودە و بە هر دلیلی اسلحە خود را تحویل رژیم دادە بودند، فشار آوردە تا دوبارە با پشت کردن بە منافع ملت خود، اسلحە رژیم اشغالگر را بر دوش کردە و در مقابل ملت خود بایستند.

سران رژیم از روزهای نخستین تحمیل خود و همزمان با فرمان جهاد خمینی علیە ملت کورد، با سیاست ایجاد تفرقە شمار قلیلی از جامعە کوردستان را در قبال محدود امتیازات مادی با هدف اشغال کوردستان، به‌ خیانت واداشته‌ و تحت فرمان خود در آوردەاند.

فرماندهان سپاە همراە با جاش‌‌های وابسته‌ به‌ رژیم در پیرانشار این درخواست دوباره‌ را بە مردم دادەاند؛ اما مردم کوردستان جواب رد بە فرماندهان سپاە تروریست پاسداران دادەاند.

“جاش” در فرهنگ کوردی بە کسانی گفتە می‌شود کە تحت فرمان ملت حاکم در آمدە و در قبال دریافت امیتازی ناچیز، پشت بە ملت خود کردە و در راستای منافع رژیم در همە زمینەها با ملت کورد می‌جنگند.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *