تکرار خمینی

کریم پرویزی

در سال ١٣٥٨ خورشیدی، وقتی کە انتخاباتی برای انتخاب نمایندگان مجلس موسس قانون اساسی بعد از انقلاب بە تاراج رفتە مردم ایران انجام شد، در استان ارومیە، دکتر قاسملو بە عنوان نمایندە کوردها و ترک‌های ساکن در این استان منتخب شدند، اما در مقابل خمینی اعلام کرد اگر بە تهران بیاید نخواهیم گذاشت برگردد و اعدامش می‌کنیم.

آخوندی مرتجع با این چنین کینە و نفرتی نسبت بە قاسملو فرزانە کە ایشان را همچون خاری بر چشمان ایدئولوژی ویرانگر خود می‌دید بە تقلا افتاد تا مانع گسترش افکار جهان‌شمول و مترقی ایشان شود.

در سال ١٣٦٨ خورشیدی، همزمان با چهلمین روز مرگ خمینی، تروریست‌های فرستاده‌ رفسنجانی و خامنەای، دکتر قاسملو را در روز عید قربان، قربانی مرگ جلاد جماران کردند بلکە با این اقدام تروریستی،  قاسملو را از کوردستان گرفتە و در ایران نیز دیگری اثری از دژ مستحکمی کە مملو از ایمان و باور بە آزادی باشد در مقابل خود نداشتە باشند.

همە نقشە و برنامەهایی کە برای از سر راه برداشتن دکتر قاسملو داشتند، یکی پس از دیگری خنثی و حتی ترور فیزیکی ایشان نە تنها مانع گسترش افکار ایشان نشد بلکە باعث بازتاب گستردە افکار و باورها و مبارزات این رهبر فرزانە ملی و دمکرات شد و نە فقط در کوردستان، بلکە در ایران و سراسر عالم نیز رژیم جعلی خمینی را رسواتر از هر زمان دیگری کرد.

دکتر قاسملو همە زندگی خود را وقف جنبش ملی – دمکراتیک، ملت کورد کرد و همین باعث شدە کە ملت قدردان و هوشیار کورد نیز در تدوام جریان مبارزات برحق ایشان هر سالە هزاران رهرو با شعار: “قاسملو، قاسملو راهت ادامە دارد”، بە صفوف مبارزان پیوست ‌شوند.

تدوام افکار قاسملو در اذهان و روح ملی‌گرایی کوردها را می‌توان در پیوستن فرزندان آزادیخواه بە جریان مبارزات ملی – دمکراتیک ملت کورد جستجو کرد. وارثان رژیم بە جای ماندە از خمینی از هر زمان دیگری بیشتر نگران بودە و بعد از چهار دهە توطئه‌ و بعد از سە دهە از ترور فیزیکی دکتر قاسملو، حالا هم بە جان افکار و اندیشەهای قاسملو افتادە و برای این عمل ناشایست خود نیز تمامی جاش قلم‌ها را بە حركت واداشتەاند.

با تحریف کردن چند صفحە و تحریك چند شخص خود باختە، نخواهند توانست کوچکترین خدشه‌ای بە سیمای رهبری وارد کنند کە تمامی اسناد دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی را گشتند و جز تعهد ایشان بە آرمان‌های ملت کورد چیزی نیافتند كه‌ نشان دهنده‌ کوچکترین آسیبی بە منافع هیچ بخشی از کوردستان بوده‌ باشد.

دکترقاسملو برای دهەهای متمادی، طراح و بنیانگذار روابط سالم و منسجم میان بخش‌های مختلف جنبش رهایی بخش ملت کورد بودند و در همین مورد نیز همە مبارزین واقعی حزب و احزاب سیاسی دیگر بخش‌های کوردستان، شاهد فعالیت‌ها و از خودگذشتگی‌ و پیگیری و ذکاوت ایشان بودند و احتیاجی بە بحث و دفاع کردن نیز ندارد، چراکە یاد وی ملتی را بە حرکت درآوردە و نامش نیز کاخ ستمگرترین و تروریست‌ترین رژیم منطقە را بە لرزە درمی‌آورد.

آن‌چە کە لازم و هدف این نوشته‌ است و لازم است كه‌ در این مجمل گفتە شود این است کە، در این وقت و زمان توطئه‌ و تقلاهایی شکستن و خدشەدار کردن نام دکتر قاسملو، تکرار تلاش‌های مذبوحانه‌ و شکست خوردە خمینی و پیروان او است کە، تنها توانستند جسم قاسملو رهبر را از ما بگیرند در حالیکە در قبال عظمت شخصیت و افکار ایشان همچون مگسی در جولانگه‌ سیمرغند.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *