“نەسیر شەممە” هنرمند کورد بە عنوان شخصیت برتر سال ٢٠٢٠ انتخاب شد

“نەسیر شەممە” (نصیر شنبە) هنرمند کورد از اهالی “خانقین” کوردستان عراق می‌باشد کە موفق بە کسب جایزە برترین شخصیت سال شد.

سازمان بین‌المللی “هلندی” برای آزادی و دفاع از حقوق بشر، هر سالە جایزە برترین شخصیت سال را بە هنرمندی کە مشمول دریافت آن باشد، اهدا می‌کند.

“نەسیر شەممە” غیر از کوردستان دارای شهرت جهانی می‌باشد و در چندین کشور عرب آموزشگاه ویژە برای تدریس ساز “عود” را دارد.

این هنرمند کورد تاکنون موفق بە کسب چندین جایزە اقلیمی و همچنین بین‌المللی گشتە است، او تا بە امروز ده‌ها کنسرت خیرخواهانە را برگزار کردە است.

“نەسیر شەممە” بزرگترین کنسرت خود را زیر نام “شارەکانی نێرگز” (شهرهای نرگس) در قلعە تاریخی شهر “هەولێر” برای دوستداران موزیک برگزار کرد.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *