سیستم پدافند هوایی رژیم ایران آلت قتالەای در دست سپاه پاسداران

امروز مورخ ١٨ دی ماه، سالروز کشتە شدن ١٧٦ مسافر هواپیمای “اوکراینی” است کە سپاە تروریست پاسداران رژیم آن را هدف سامانە پدافند هوایی خود کرد.

در همە دنیا کشورها سامانە پدافند هوایی دارند تا در احتمال هجوم دشمن بتوانند مانعی برای جلوگیری از ضربە زدن دشمن باشند اما مسئلە این‌جا است کە رژیم ایران این سامانە را  برای قتل مردم خود بە کار می‌گیرد.

در این حملە موشکی سپاە تروریست کە ١٧٦ انسان قربانی آن شدند رژیم تا بە امروز هیچ توجیهی برای آن ارائە نکردە است.

در این واقعە تلخ ٨ شهروند کورد نیز قربانی شدند.

“حسن روحانی” رئیس جمهوری رژیم مدعی شدە بود کە، اشتباه یک نفر و بی تدبیری مجموعەای باعث چنین رخدادی شدە است.

یک سال پس از وقوع این واقعە هنوز تلاش‌ها و فشارهای بین‌المللی بر رژیم ایران بە نتیجەای نرسیدە است.

همە تلاش سران رژیم این بودە کە با سرپوش گذاشتن رو این پروندە، بە موضوع خاتمە دهد.

جریان قانونی و حقوقی این پروندە همچنان در جریان است و دادگاه رسیدگی کنندە بە این پروندە از رژیم ایران خواستە تا عاملان این واقعە را تحویل دهد.

دولت “اوکراین و کانادا” بە صورت جددی دنبال پروندە هستند و از سران رژیم خواستند تا با همکاری خود بە جریان دادگاهی کمک کند

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *