سال‌ها و شمارەها

کریم پرویزی

خیلی مواقع در تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، شمارەها بە شکلی کنار هم قرار می‌گیرند کە فکر و ذهن انسان را چنان درگیر خود می‌کنند کە احتمالا چیزی عجیب و غریب قرار است اتفاق بیافتد.

برای مثال اگر تاریخ روز و شمارە ماه‌ها یا در حالتی استثنا شمارە سال هم یکی باشد، بە اتفاقی جالب‌ تعبیر و در ذهن خود انتظار رخدادی عجیب و غریب داریم. همچون روز دە در ماه دە یا روز نە درماه نە و سال نود و نە کە فرا رسید منتظر رخداد غیر معمولی خواهیم بود!

همە این‌ها ساختە و پرداختە ذهن انسان می‌باشند چنانكه‌ شمارە و تاریخ و در کل مرتب و همنوا بودن  شمارەها را تعبیر بە اتفاقی عجیب و غریب می‌کنیم تا بدان‌جا كه‌ بە درازای تاریخ بشریت و در جوامع مختلف تعدادی شمارە وجود دارند کە قدسیت داشتە و در مقابل نیز هستند شمارەهای کە در اذهان عمومی بدیمن می‌باشند!

اما سالی کە در روزهای نخستین آن هستیم، یعنی سال ٢٠٢١ میلادی، سالی مهم و سرنوشت سازخواهد بود؛ نە بە خاطر این کە بیست و بیست و یک بە دنبال هم قرار گرفته‌اند، بلکە بە این دلیل کە در سال‌های گذشتە اتفاقاتی افتادە و در سال پیش رو انتظار آشکار شدن بعضی از تبعات آن، و به‌ تعبیری دیگر نتایج و تاثیرات تصمیمات گذشتە در این سال بیشتر خود را بروز خواهند داد.

از سوی دیگر، در سال آیندە زمان برای اتخاذ برخی مواضع و همچنین روشن ساختن بعضی از مسائل فرا می‌رسد، بە ویژە در زمینە سیاسی و اقتصادی، سالی مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود.

در سال آیندە، در پی تعییرات استراتژی آمریکا در زمینە چگونگی استقرار نیروهای نظامی خود در سطح جهان و منطقە خاورمیانە، بە احتمال زیاد بالانس قدرت در برخی از رقابت‌ها بە سمتی خواهد رفت کە مرزها را روشن کند. همیشە در مرزهای پدیده‌ها، كشمكش‌هایی مهم روی داده‌اند!

از طرفی دیگر نتیجه‌ درگیری‌ها و مشکلات مابین رژیم جمهوری اسلامی و غرب و همچنین تعیین تكلیف بعضی از معضلات و رقابت‌ها بر سر قدرت در سطح داخلی سران رژیم، کە در جریانات تعیین رئیس جمهوری بعدی خود را نشان داد، احتمالا تاثیر زیادی بر سرنوشت رژیم خواهد کرد.

از همە موراد مطرحە مهم‌تر اینکە، تاثیرات بیکاری و افت شدید قیمت نفت و ورشکستگی‌های اقتصادی بە دنبال اشاعە ویروس کرونا در سال آیندە، تبعات خود را بیشتر نشان دادە و احتمالا همچون گذشتە و بە دنبال اشاعە خیلی از بیماری‌ها و نیز رشد سریع بیکاری، همچون گذشتە تاریخ بشریت، طوفانی را بە وجود آورد کە گردباد برخاستە از آن سرنوشت خیلی‌‌ها را بە شیوەای دگرگون کند کە هرگز انتظارش را نداشتەاند.

بر ماست كه‌ در پی پاسخ به‌ این پرسش باشیم كه‌ با واقف بودن بە واقعیت استراتژیک و جغرافیایی منطقه‌ خود کە لبریز از بی‌ثباتی است، چگونە خود را برای تغییرات آینده‌ آمادە و چە نقشی در رخدادهای پیش رو خواهیم داشت؟

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *