اعضای شورا و دهیاری “گوێکتەپە” بە مردم فشار آوردە تا در دادگاه بە دروغ شهادت دهند

شوراها و دهیاری دور سوم “گوێکتەپە” کە متهم بە فساد مالی و دزدی می‌باشند، بە ساکنین “گوێکتەپە” از توابع “مهاباد” فشار آوردە تا با حضور خود در دادگاە خلاف واقعیت امر شهادت دهند.

بە دنبال پخش خبر تصرف مراتع شهرک “گوێکتەپە” از سوی شورا و دهیار و با همدستی بە اصطلاح نمایندە “مهاباد” در مجلس رژیم از تلویزیون “تیشک” طی چند روز اخیر، شورا و دهیار بە مردم  محلە “آشتی” این شهرک فشار آوردە تا با حضور در دادگاه بە دروغ شهادت بە بی‌گناه بودن این اشخاص دهند.

این اشخاص ازطرف “جلال محمود زادە” بە اصطلاح نمایندە مردم “مهاباد” در مجلس رژیم حمایت می‌شوند، چندین هکتار زمین را تصرف کردە و بە مردم فروختە و حالا کە دزدی و فساد آن‌‌ها بر همگان عیان شدە بە ساکنین این شهرک فشار آوردە تا باحضور در دادگاه شهادت دهند کە این اشخاص نە زمینی بە کسی فروختە و نە پولی را نیز بابت آن دریافت کردند.

در همین مورد “جلال محمودزادە” بە اصطلاح نمایندە مردم “مهاباد” در مجلس رژیم، بە هر دری می‌زند تا مانع محکومیت همدستان خود شود و این در حالی است کە “محمودزادە” در تبلیغات انتخاباتی خود بە مردم وعدە خشکاندن سرچشمە همە فسادها را دادە بود.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *