الیوت آبرامز: ایران بزرگترین حامی تروریسم است و اجازە نمی‌دهیم بە سلاح اتمی دست یابد

“الیوت آبرامز” نمایندە ویژە آمریکا در امور ایران، روز چهارشنبە ٢٦ام آذرماه گفتە است: “رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و ما با یک رژیم تندرو روبەرو هستیم کە از قانون بین‌المللی پیروی نمی‌کند”.

وی تأکید داشتە کە واشنگتن مخالف این است کە رژیم ایران بە سلاح اتمی دست یابد.

نمایندەی ویژە آمریکا در کاروبار ایران بیان داشتە است، تمامی تحریم‌هایی کە در خصوص حقوق بشر و مقابلە با تروریسم در مدت روی کار بودن “ترامپ” بر رژیم ایران تصویب شدەاند، غیر قابل بازگشتند.

“آبرامز” گفتە است: “در خصوص حکومتی بستە مانند ایران کە فاقد هرگونە رسانەای آزاد است و روزنامەنگاران در این کشور بە طور مداوم بازداشت و زندانی و حتی در بعضی موارد نیز اعدام می‌شوند، آژانس بین‌المللی نیروی اتمی تنها سازمانی است کە از این طریق می‌توان بە شیوەای کارشناسانە و مستقل بر روی فعالیت‌های اتمی ایران نظارت کرد”.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *