پیام مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در محکومیت اعدام سە تن از شهروندان کردستانی

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران طی پیامی اعدام سە تن از شهروندان کردستانی را محکوم کردە و اعلام داشت کە اعدام فرزندانمان مانع تداوم مبارزات ما در راە رسیدن بە آزادی و حقوق برحقمان نخواهد شد.

در متن این پیام آمدە است: پس از گذشت ٢٠ روز از اعدام ” هدایت عبداللەپور”  و تایید خبر اعدام این شهروند ، جمهوری اسلامی بار دیگر دوتن از جوانان کرد بە نام‌های ” صابر شیخ عبداللە و دیاکو رسول‌زادە” را بە کام مرگ فرستاد و اعدام کرد.

” صابر شیخ عبداللە و دیاکو رسول‌زادە” کە روز گذشتە ٢٤ تیرماه اعدام شدەاند، هفت سال گذشتە را بە اتهام واهی دست داشتن در انفجار سال ٨٩ در هنگام رژەی نیروهای نظامی رژیم در مهاباد، در زندان بسر بردە و حکم اعدام بر آنان تحمیل شدە بود.

صدور و اجرای این حکم در حق فرزندان کردستان درحالی است کە دو روز پس از انفجار یاد شدە در سال ٨٩، محمد پاکپور، فرماندەی نیروی زمینی سپاە اعلام کردە بود کە عاملان این انفجار در خاک اقلیم کردستان عراق بە کمین افتادە و بە سزای اعمالشان رسیدەاند، اما پس از گذشت ٣ سال از این سناریو، با بازداشت ” صابر شیخ عبداللە و دیاکو رسول‌زادە”، مجددا پروندەی انفجار در مهاباد بە جریان افتاد.

این دو جوان کرد بە اتهام اعمالی کە هرگز انجام ندادە بودند، متحمل سخت‌ترین شکنجە‌ها شدند تا بدین شکل دستگاە بی‌داد رژیم، حکم اعدام را بەراحتی بر آنان تحمیل نماید و نفرت و کینەی تمام نشدنی خویش از مبارزات بر حق ملت کرد را بدین شکل فروبنشاند.

جمهوری اسلامی در حالی بە کشتار و قتل‌عام فعالان سیاسی و مدنی کرد اصرار دارد کە از سوی جامعەی بین‌الملل بشدت تحت فشار است و بیماری کرونا مجال نفس کشیدن را از جامعە گرفتە، شرایط اقتصادی مردم بە دلیل سیاست‌های غلط رژیم بشدت بحرانی است و بیکاری و فقر نیز گریبان بخش اعظم جامعە را گرفتە و امان از آنان بریدە است؛ اما حاکمیت سرکوبگر، کە بیش از هر زمانی از انفجار خشم و نفرت خلق‌های ایران حراسیدە، بجای آنکە سیاست‌های خود را در راستای رفاە و خواست مردم تنظیم کند، بیش از پیش از اهرم اعدام برای سرکوب و خفەکردن صدای آزادی‌خواهان استفادە می‌کند.

با نگاهی کوتاە بە آمار اعدامیان سال جاری در ایران مشخص می‌شود کە یک چهارم اعدام شدگان کرد هستند و تمامی زندانیان سیاسی کە اعدام شدەاند نیز کرد بودەاند، این واقعیت خود بیانگر نگاه مغرضانە و امنیتی رژیم بە کردستان و سیاست نابود کردن و از میان برداشتن فعالان سیاسی و مدنی کرد است.

طی چهل سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، این سیاست، سیاستی تغییر ناپذیر در خصوص فعالان سیاسی و مدنی در کردستان بودە است.

رژیم در تمام طول مدت حاکمیتش از تمامی ابزار و اهرم‌های سرکوب علیە فعالان کرد بهرە جستە و بدین شکل بە خیال خود بە زمام‌داریش ادامە دادە است، اما بی‌شک در نزد مقامات رژیم نیز این امر فعلیت یافتە کە فرزندان کردستان هیچگاه از تلاش و مبارزە برای دستیابی بە آرمان‌های آزادی‌خواهانە و حق‌طلبانەیشان دست نخواهند کشید.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ضمن ابراز همدردی با خانوادەهای

” صابر شیخ عبداللە و دیاکو رسول‌زادە”، این تضمین را می‌دهد کە مبارزە برای تحقق آرمان‌های ملتمان و بدست آوردن آزادی و حقوق روای ملت کرد تداوم خواهد داشت.

در این راە، اعدام فرزندانمان، ترور فعالانمان، سرکوب و حملەی دشمنان، مانع رسیدن بە اهداف و آرمان‌هایمان نخواهد شد.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ٢٥ تیر ١٣٩٩

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *