افزایش چشمگیر کودکان کار استان لرستان

در استان لرستان دستکم ٥٨٠ کودک کار و خیابانی شناسایی شدە کە در خیابان‌های لرستان مشغول بە فعالیت و امرار معاش می‌باشند.
بە گفتەی مدیر کل بهزیستی استان لرستان، دستکم تاکنون ۵۸۰ کودک کار و خیابانی در استان لرستان شناسایی شده که تنها ۲۱۷ نفر از آنها تحت پوشش بهزیستی بودە و ماهانه مستمری ناچیز ۱۰۸ هزار تومانی دریافت می‌کنند.
وی افزود برخی از کودکانی که در چهار راه‌ها و معابر فعالیت دارند، ماهانه درآمدی بالغ بر یک میلیون تومان کسب می‌کنند، بنابراین با مستمری ۱۰۸ هزار تومانی بهزیستی قانع نشده و دوباره به سر کار خود در معابر عمومی برمی گردند و همچنین برخی از کودکان نیز برای تأمین مواد مخدر مصرفی والدین خود به کار روی می‌آورند اما متأسفانه این مقدار مستمری پاسخگوی شرایط سخت زندگی این کودکان نبودە و و اقدامات سازمان بهزیستی در این امر بازدارنده نیست.
لازم بە ذکر است کە تحقیق و پژوهش سازمان بهزیستی در رابطە با کودکان کار بە تیم اجرایی دولت گزارش دادە می‌شود، مقامات رژیم و دولت ”روحانی” با اینکە از آمار سر بە فلک کشیدەی کودکان کار و همچنین شرایط بحرانی تربیت آنان آگاه است، هیچ اقدامی جهت مطلوب ساختن شرایط زندگی این کودکان انجام ندادەاند.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *