0

کوردستان

افزایش چشمگیر کودکان کار استان لرستان

2020-07-16 در 03:31 توسط

در استان لرستان دستکم ٥٨٠ کودک کار و خیابانی شناسایی شدە کە در خیابان‌های لرستان مشغول بە فعالیت و امرار معاش می‌باشند.
بە گفتەی مدیر کل بهزیستی استان لرستان، دستکم تاکنون ۵۸۰ کودک کار و خیابانی در استان لرستان شناسایی شده که تنها ۲۱۷ نفر از آنها تحت پوشش بهزیستی بودە و ماهانه مستمری ناچیز ۱۰۸ هزار تومانی دریافت می‌کنند.
وی افزود برخی از کودکانی که در چهار راه‌ها و معابر فعالیت دارند، ماهانه درآمدی بالغ بر یک میلیون تومان کسب می‌کنند، بنابراین با مستمری ۱۰۸ هزار تومانی بهزیستی قانع نشده و دوباره به سر کار خود در معابر عمومی برمی گردند و همچنین برخی از کودکان نیز برای تأمین مواد مخدر مصرفی والدین خود به کار روی می‌آورند اما متأسفانه این مقدار مستمری پاسخگوی شرایط سخت زندگی این کودکان نبودە و و اقدامات سازمان بهزیستی در این امر بازدارنده نیست.
لازم بە ذکر است کە تحقیق و پژوهش سازمان بهزیستی در رابطە با کودکان کار بە تیم اجرایی دولت گزارش دادە می‌شود، مقامات رژیم و دولت ”روحانی” با اینکە از آمار سر بە فلک کشیدەی کودکان کار و همچنین شرایط بحرانی تربیت آنان آگاه است، هیچ اقدامی جهت مطلوب ساختن شرایط زندگی این کودکان انجام ندادەاند.

دیدگاهتان را بنویسید