روز: آوریل 19, 2020

تحقیر علم

کریم پرویزی هنگام بازگشت بلای خمینی به ایران، افراد ناآگاه تصویر خمینی را در ماه