انتقال خواستار و نوری‌زاد بە زندان وکیل‌آباد

بە گزارش شبکەی ایران‌اینترنشال محمدی نوری‌زاد و هاشم خواستار از بازداشت‌گاه اطلاعات بە زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شدەاند.
محمد نوری‌زاد، در پیامی از زندان ضبط شدە و وبسایت ایران‌اینترنشال آنرا منتشر ساختە گفتە است که وی و هاشم خواستار یکی دیگر از امضاکنندگان بیانیه چهارده فعال مدنی و سیاسی برای استعفای خامنه‌ای را از “شکنجه‌گاه اطلاعات به زندان وکیل‌آباد مشهد” بازگردانده‌اند و در قرنطینه هستند. او گفت: “چون در زندان‌‌های دیگر شورش بود، ما را از نگرانی اینکه در زندان شورش کنیم به شکنجه‌گاه اطلاعات بردند در یک اتاق خالی که هیچ چیز نداشتیم، اما محمدحسین سپهری را چون مشکوک به کرونا بود، به بیمارستان بردند”.
پیشتر وبسایت کوردستان و کورد حزب دمکرات کردستان در گزارش کاملی بە شرایط این فعالان سیاسی پرداختە است.
در این گزارش اشارە شدە کە احتمال آن وجود دارد کە عناصر امنیتی رژیم در شرایط آشوب در زندان‌ها تلاش کنند کە مخالفان خود همچون امضاءکنندگان بیانیەی استعفای خامنەای و گذار کامل از رژیم جمهوری اسلامی را بە شکل فیزیکی و با سناریوهایی چون ابتلا بە کرونا و یا کشتە شدن در اغتشاشات زندان حذف کند.
گروهی از فعالان سیاسی نیز در این خصوص اعلام کردە بودند کە هرگونە سناریوسازی توسط نهادهای امنیتی برای از میان‌برداشتن فعالان سیاسی، مدنی و صنفی شناختە شدە محکوم است و هر اتفاقی برای این فعالان دربند بیافتد این رژیم جمهوری اسلامی است کە باید پاسخگو باشد.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *