تلاش‌های نهادهای امنیتی برای احاطە و انحراف کمپین‌های مقابلە با کرونا

نهادهای امنیتی رژیم در شهرهای کردستان تلاش دارند تا فعالیت‌های انسانی و مدنی سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای مقابلە با کرونا را بە نفع خود مصادرە کردە و بدین شکل تلاش‌های فعالان مدنی کرد بە انحراف بکشانند.
در گزارش رسیدە از شهرهای کردستان از جملە سقز و مریوان بە این نکتە اشارە شدە کە افراد معلوم‌الحال بە کمپین‌های مردمی مقابلە با کرونا نفوذ کردە و از طریق تفرقە اندازی و کارشکنی و برخی اقدامات دیکتە شدە از سوی نهادهای امنیتی، تلاش دارند اقدامات انسانی و مدنی صورت گرفتە را مصادرە بەنفع کردە و در صورت موفق نشدن در این نقشە باعث فشل شدن و انحراف از اهداف کلی این کمپین‌ها شوند.
در اینجا لازم است اشارە شود کە در شکل‌گیری کمپین‌ها و اقدامات مدنی شکل گرفتە در سراسر کردستان هیچ یک از نهادهای دولتی و حکومتی نقشی نداشتە و این مردم کردستان بودند کە در اقدامی خودجوش، بە خودسازماندهی رسیدە و در مقابل ویروس کرونا ارتش مردمی مقابلە با کرونا را تشکیل دادە و بە دفاع از شهرها و روستاهای خود پرداختەاند.
اقدامی کە برای رژیم حاکم بسیار گران تمام شدە و در شهرهای کردستان ایران حس ملی و میهنی را بیش از پیش تقویت نمودە است.
بە همین سبب از فعالان و کارکان در کمپین‌های مردمی خواستە می‌شود آگاهانە بە اقدامات انسانی خود ادامە دادە و مانع از نفوذ عناصر رژیم در این کمپین‌ها و فعالیت‌ها شوند.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *