بیانیه حزب دموکرات راجع بە اجرای حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کورد

مردم کوردستان!
مجامع بین‌المللی!
سازمان‌های مدافع حقوق بشر!


متاسفانە هنوز چند روز از اطلاعیە پیشین حزب دموکرات کە در آن کشورها، مجامع بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را نسبت بە تداوم اعدام‌ها در ایران خطاب قرار داد، نگذشتە بود کە سحرگاه امروز دوشنبە، ٩ بهمن ماە (٢٩ ژانویە ٢٠٢٤)، حکم اعدام پژمان فاتحی، محسن مظلوم، وفا آذربار و محمد فرامرزی، چهار زندانی سیاسی کورد در زندان قزلحصار شهر کرج اجرا شدند.
رژیم جمهوری اسلامی طی مدت حاکمیتش از همەی ابزارهای سرکوب و کشتار ازجمله اعدام در سطحی گستردە و با هدف تحمیل فضای رعب و وحشت در جامعە و سرکوب و خفەکردن صدای اعتراض آزادی‌خواهانە مردم بکار گرفتە است. بدون شک تا روزی کە این اعدام و سرکوب‌ها برای رژیم اینچنین کم‌هزینه باشد، جمهوری اسلامی انسان‌کش در راستای حفظ حاکمیت نامشروع‌اش همچنان راە سابق خود را خواهد رفت.
حزب دموکرات کوردستان ایران ضمن محکوم کردن اعدام این چهار زندانی سیاسی کورد و دیگر زندانیان سیاسی اخیر، مراتب تسلیت خود را بە خانوادە و کومەلە انقلابی زحمتکشان کوردستان ایران اعلام می‌دارد. همزمان لازم است به جمهوری اسلامی ایران یادآوری شود کە مردم کوردستان و ایران با اعدام مبارزان سیاسی و سیاست سرکوب و کشتار تسلیم نشدە و مبارزە خود را تا سرنگونی رژیم ادامە خواهند داد.
همچنین بار دیگر از جامعە جهانی، کشورها و مجامع بین‌المللی می‌خواهیم، با افزایش فشارهای دیپلماتیک خود بر جمهوری اسلامی و اتخاذ راهکارهای عملی مناسب مانع تداوم جنایات این رژیم درحق مردم کورد و دیگر ملل ایران شوند.

حزب دموکرات کوردستان ایران
مرکز اجرایی
٩ بهمن ١٤٠٢ شمسی

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *