ماه: نوامبر 2021

فریاد وحشت

کریم پرویزی انسان‌های بسیاری هستند کە خیلی اوقات احساس تنهایی می‌کنند. این احساس تنهایی بعضی