شورای سیاستگذاری حزب دمکرات: مجامع بین‌المللی دولت اتریش را برای بازگشایی پروندەی ترور دکتر قاسملو تحت فشار قرار دهند

شورای سیاستگذاری حزب دمکرات کوردستان ایران در رابطه با ٢٢ تیر سالروز ترور رهبر فرزانه کورد، دکتر “عبدالرحمن قاسملو” بیانیه‌ای منتشر نمود.

بیانیەی شورای سیاستگذاری حزب دمکرات کوردستان ایران

در رابطە با سی و یکمین سالگرد ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو

هم میهنان گرامی؛

هواداران دمکراسی و حقوق بشر؛

فرزندان حق شناس ملت کورد؛

رهروان راە زندە یاد دکتر قاسملو؛

روز یکشنبە ٢٢ تیرماە امسال (١٣٩٩ خورشیدی) سی و یک سال از ترور دکتر قاسملو دبیرکل وقت حزب دمکرات کوردستان ایران بە دست رژیم تروریستی و تروریست پرور جمهوری اسلامی ایران سپری می‌شود، تروری کە زخم عمیق و دردناکی بر پیکر جنبش آزادی و دمکراسی‌خواهی بویژە جنبش ملی کورد و حزب دمکرات کوردستان ایران وارد نمود، زخمی کە با گذشت سی و یک سال همچنان دردناک و التیام ناپذیر بودە و هست.

 دکتر قاسملو از مدت‌ها قبل، از دیدگاە جمهوری اسلامی ایران، هدفی برای حذف فیزیکی و ترور بود، زیرا وی فرزند ملت کورد و رهبری توانمند و استثنایی برای جنبش حق طلبانەی ملت کورد و سیاستمداری نام‌آور در سطح ایران، منطقە، کوردستان و جهان بود کە بە عنوان یک دمکرات حقیقی معتقد بە دمکراسی، عدالت، انسانگرایی و هوادار صلح و آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز شناختە شدە بود و در عین حال نیز مدافع سرسخت حقوق ملت کورد و رهبر فرهیختەی جنبش کورد در کوردستان ایران و حزب دمکرات کوردستان ایران بود.

این ویژگی‌ها و برخی خصائل انساندوستانەی دیگر بود کە سیمای سیاسی و مبارزاتی دکتر قاسملو را تشکیل دادە بودند، دکتر قاسملو با هر گونە دیکتاتوری و استثمار انسان‌ها مخالف بود کە این نیز در کنار سایر ویژگی‌های والای ایشان نە تنها در تضاد با ماهیت ضد بشری رژیم جمهوری اسلامی ایران قرار داشت، بلکە بە عنوان تهدیدی جدی علیە موجودیت و بقای قدرت ظالمانەی این رژیم تلقی می‌شد.

این تنها باورهای دکتر قاسملو نبودند کە تهدیدی جدی علیە رژیم محسوب می‌شدند، بلکە قاسملو هم جنبش نیرومند ملت کورد را برای تحقق حقوق و آزادی‌های این ملت رهبری می‌کرد کە برای پیشمرگەها روحیەبخش و فریاد رسای حق‌طلبی ملت ستمدیدەی کورد بود و هم سیاستمدار و مبارزی عملگرا بە معنای واقعی کلمە بود. بە همین دلیل، همان گونە کە اشارە شد، بسیار زود هدف دسیسەهای تروریستی رژیم قرار گرفت، لیکن تا زمانی کە در آغوش کوهستان و در میان پیشمرگەها و مبارزان دمکرات بود، از تیررس رژیم جمهوری اسلامی و ماشین تروریسم آن مصون بود، از همین رو با سوء استفادە از نیات صلح‌طلبانە و عزم ایشان برای حل مسالمت‌آمیز مسئله‌ی کورد، تحت پوشش مذاکرە بر سر خواست‌های ملت کورد در کوردستان ایران، پشت میز بە اصطلاح مذاکرە و در یک کشور اروپایی مانند اتریش، فرصت را غنیمت شمردە و در مورخەی ١٣ ژوئیەی ١٩٨٩ میلادی ایشان را بە شهادت رساندند.

متأسفانە دولت وقت اتریش بخاطر برخی ملاحظات سیاسی و منافع تجاری مشترک با جمهوری اسلامی ایران، اجازە نداد کە پروندەی این ترور روند عادی و قانونی خود را طی کند و آمران و عاملان ترور دکتر قاسملو را بە افکار عمومی جهانیان بشناساند، این در حالی بود کە پلیس این کشور مدارک آشکار و غیر قابل انکاری در دست داشت کە می توانست بە زودی جمهوری اسلامی ایران را بە عنوان قاتل دکتر قاسملو معرفی نمودە و ماشین ترور جمهوری اسلامی را دست کم در اروپا متوقف نماید، کاری کە دستگاە قضایی آلمان پس از ترور دکتر صادق شرفکندی، معاون و جانشین شایستەی دکتر قاسملو شجاعانە انجام داد و جمهوری اسلامی ایران را بە عنور آمر و عامل ترور دکتر صادق شرفکندی بە جهانیان معرفی نمود.

در سی و یکمین سالگرد ترور دکتر قاسملو یک بار دیگر از مجامع و محافل بشردوست و نهادهای تأثیرگذار بین‌المللی تقاضا داریم کە دولت اتریش را برای بازگشایی پروندەی ترور دکتر قاسملو تحت فشار قرار دهند تا بدینگونە هم جبران مافات نمودە و هم موضع نسنجیدەی دولت وقت اتریش و عدم استقلال دستگاە قضایی این کشور را از یک ابهام و سٶال بزرگ رهایی بخشد.

تودەهای آزادی‌خواە، رهروان با صلابت مکتب دمکرات

همچنان کە پیشتر اشارە شد، خلأ فقدان دکتر قاسملو در صفوف جنبش کورد در کوردستان ایران و حزب دمکرات کوردستان ایران، کار سادەای نیست، لیکن از پویایی مکتب و پر رهرو بودن راە قاسملو می‌توان دریافت کە قاسملو در اندیشەها و باورهایش زندە است و افکار و سیاست‌ها و نکتە سنجی‌های وی همچنان چراغ روشنی بخش راە مبارزات ما تا رسیدن بە سرمنزل مقصود است.

رژیم جمهوری اسلامی گرچە توانست از لحاظ فیزیکی دکتر قاسملو را از ما ملت کورد و آزادی‌خواهان بگیرد، لیکن هرگز نتوانستە و نخواهد توانست کە بین راە و اندیشە و رهنمودهای قاسملو از یک سو و ملت کورد و حزبش از سوی دیگر، فاصلە بیندازد.

در سی و یکمین سالگرد ترور دکتر قاسملو، همانند سال‌های گذشتە و در آیندە نیز با اندیشە و راە دکتر قاسملو پیمان می‌بندیم کە تا رسیدن بە پیروزی نهایی، با عزمی استوار این راە را پیمودە و روان پاک رهبرمان دکتر قاسملو را شاد و خشنود گردانیم.

درود بر روان پاک و راە دمکراسی‌خواهی، انساندوستی و ملت باوری دکتر قاسملو

پر رهروتر باد راە دکتر قاسملو جهت نیل بە اهداف و آرمان‌های والای این رهبر بزرگمان و تمامی شهیدان کوردستان

درود بر روان پاک تمامی شهیدان راە آزادی و رهایی کوردستان

حزب دمکرات کوردستان ایران

شورای سیاستگذاری

٢١ تیرماە ١٣٩٩ خورشیدی

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *