درباره ما

سایت کوردستان نیوز، بر اساس زیربناهای اصلی دمکراسی، آزادی و حقوق بشر راه اندازی شده است و اعتقاد عمیقی بر شعار اصلی دولت آلمان که همانا «آزادی، برابری و برادری» می باشد، دارد و نسبت به هرگونه تفکر و اندیشه سیاسی دمکراتیک و نیز اعتقادات دینی مدرن و امروزی، احترام و ارزش قائل است.

سایت کوردستان نیوز، از جانب گروه رهبری و با مدنظر قرار دادن قوانین و اصوب جهانی دنیای آزاد، مدیریت می شود و رسانه این سایت نیز اعتقاد کافی و وافی به عناوین آزادی بیان دارد و در این راستا، برای رسانیدین صدای کوردها به جهان خارج با استفاده از وبسایت سعی بر آن دارد تا پلی ارتباطی بین کوردها و جهان خارج و پیرامونی آنها باشد.

کوردستان نیوز به شیوه ای مداوم بروز خواهد شد و از بخشهای خبر، مقالات، مصاحبه و اندیشه، هنر و ورزش متشکل است و اکنون با زبانهای کوردی (بادینی و سورانی)، فارسی و  زبان آلمانی به انتشار مطالب خویش می پردازد.

آدرس پایگاه اینترنی سایت: www.kurdistaNews.de

کوردستان نیوز با سینه ای فراخ، پذیرای هرگونه انتقاد و پیشنهادی است مشروط بر آنکه مطابق با معیارهای اصلی اندیشه آزاد باشد.

کوردستان نیوز تنها در قبال مباحث و مطالبی که تحت عنوان نام این سایت منتشر می گردند خود را  مسئول می داند. مطالبی که با نام نویسنده، محقق و …غیره، منتشر می شوند، مسئولیت تام آن برعهده شخص نویسنده، محقق و …غیره خواهد بود و صرف انتشار آن به معنای همسویی فکری و یا قبول آن از سوی سایت نمی باشد.

کوردستان نیوز سعی بر آن دارد تا در حین انتشار اخبار با افراد صاحب نظر در آن حیطه، گفتگو داشته باشد و نظرات آنها را درج نماید. نظرات می توانند مخالف و موافق و در کل متنوع باشند، اما در درجه اول سعی سایت بر آن است تا اخبار و رویدادها را همان نوع که بوقوع پیوسته اند، به مخاطب برساند و به صورتی جدی از هر نوع انحراف اذهان و تغییر واقعیت یا وارونه نمودن آن بپرهیزد. امانت داری در پخش اخبار، قانون و هدف بنیادین ماست.

کوردستان نیوز، ارزشی ذاتی برای دستور زبان و نیز نگارش زبانی کوردی قائل است و سعی بر آن دارد تا در این حیطه کمترین اشتباهات را دربرگیرد.