0

کوردستان

پیشمرگە ارادەی مقاومت و تداوم آن تا پیروزی است (پیام مرکز اجرایی حزب بە مناسبت ٢٦ آذر، روز پرچم و پیشمرگەی کوردستان)

2022-12-17 در 10:58 توسط

مردم بە پاخاستە و پیشمرگەباور کوردستان!

پیشمرگان فداکار و جان برکف میهن!

٢٦ آذر، روز “پیشمرگە کوردستان”، روز تقدیر از فرزندان دلیر ملت و میهن است کە در صف مقدم حراست از خاک و مبارزە علیە جور و ستم ملی و تلاش در راستای تأمین حقوق و آزادی‌های ملت کورد در کوهستان‌ها و شهرها و تمامی سنگرهای این مبارزەی مشروع آمادەی جانفشانی می‌باشند.

حماسەی پیشمرگ یادآور یک رویداد مهم و سرنوشت‌ساز است. در روز ٢٦ بهمن ماه ١٣٢٣ فرزندان آزادی‌خواه کوردستان شهربانی شهر مهاباد، آخرین نهاد حاکمیت استبدادی پهلوی را تسخیر کردند و در ٢٦ آذرماه ١٣٢٤ نیز پرچم کوردستان بر سردر بنای حزب دمکرات کوردستان در مهاباد برافراشتە شد و بدین وسیلە راه برای تأسیس جمهوری کوردستان و ثبت مجموعە اعمال حاکمیت ملی هموار گشت کە تصویب پرچم کوردستان و تأسیس نیروی پیشمرگەی کوردستان (سپاه ملی) از جملە دو دستاورد و ارزش ملی آن هستند. از آن هنگام تا کنون نام مقدس پیشمرگە نماد جانفشانی و آزادی‌خواهی و نیروی پیشمرگە ارادەی مبارزە و مقاومت یک ملت حق‌طلب است. این تاریخ ارزش‌مند نیز نتیجەی محبوبیت نیروی پیشمرگە در میان مردم بە دلیل حماسە‌آفرینی و ازخودگذشتگی این نیروی جان برکف و نیز حمایت بی‌دریغ و لایزال مردم مبارز و پیشمرگەدوست کوردستان است کە اکنون بە سرمایەی مهمی در راه بنیان نهادن آیندەای روشن برای کورد و کوردستان مبدل گشتە است. امری کە بە نوبەی خود حاصل تفکر و اندیشەی بانی و مؤسس نیروی پیشمرگ کوردستان یعنی حزب دمکرات کوردستان ایران می‌باشد.

از روزی کە حزب دمکرات کوردستان نیروی پیشمرگە کوردستان را بنیاد نهادە تاکنون، مبارزەی آزادی‌خواهنەی ملت‌مان مقاطع دشوار و سختی را پشت‌ سر نهادە و این جنبش آزادیخواهی با جانفشانی و ایثار فرزندان با ایمان خلق کماکان بە پیش می‌رود. در کلیەی این مراحل تاریخی “پیشمرگە” نماد شجاعت و دفاع از کرامت و هویت ملی کورد تحت لوای مقدس کوردستان بودە و پرچم و پیشمرگە بە یک همزاد تفکیک‌ناپذیر تبدیل گشتەاند. یعنی پیشمرگە ارادەی مقاومت و تداوم مبارزە و پرچم کوردستان نیز شکوه، هویت و رمز بقای ملت کورد بودە است. هم‌چنین پیشمرگە بە عنوان یک نیروی میهن دوست هوادار ارزش‌های انسانی و جهان ‌شمول نە تنها در کوردستان ایران، بلکە در کوردستان عراق نیز از یک اعتبار بین‌المللی برخوردار است.

مردم کوردستان امسال در شرایط ویژەای بە استقبال ٢٦ آذر، روز پیشمرگە و پرچم کوردستان می‌روند. این نخستین ٢٦ آذری است کە پس از گذشت ١٦ سال از انشقاق حزب دمکرات کوردستان ایران، صفوف این حزب دوبارە متحد گشتە و نیروی قدرت‌مند پیشمرگە با شور و شوق بیشتری جهت حفظ دستاورد‌های انقلاب و تحقق دستاوردهای فزون‌تر در سنگر مبارزە حضور دارند. هم‌چنان کە در چند ماه گذشتە نیز شاهد بودیم، اتحاد دوبارەی حزب موجب آغاز مرحلەی جدیدی از مبارزەی این حزب علیە رژیم جمهوری اسلامی ایران گشتە و مشوق زمینەسازی شد تا جنبش ملی در کوردستان ایران با برافروختن مشعل “انقلاب ژینا” بە چنان نیروی  تأثیرگذاری تبدیل شود کە نگاه کلیەی بخش‌های ایران بە آن دوختە شود. این اتحاد هم‌چنین نقطە اتکای مستحکمی بود هم برای حفظ و تقویت پرنسیپ‌های دیرینە و مهم حزب و هم ترویج ارز‌ش‌‌ انقلابی جنبش‌ سیاسی کورد در ایران کە در گسترش شعارهای انقلاب ژینا از کوردستان بە تمام گوشە و کنار و مناطق ایران، بازتاب یافتە است. این امر نیز با اتکاء بە جایگاه و پایگاه و جنبش سیاسی کورد و اعتبار و محبوبیت کم‌نظیر حزب دمکرات و نیروی پیشمرگە در میان مردم کوردستان تحقق یافتە است، هم‌چنان کە در تظاهرات و خیزش خیابانی، مردم با دل‌گرمی بیشتر، همگی و هم‌صدا نیروی پیشمرگەی کوردستان را رهایی بخش خویش توصیف می‌کردند.

از طرف دیگر ٢٦ آذر امسال مصادف است با شعلە کشیدن مجدد اعتراضات و قیام مردم کوردستان علیە رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی. سە ماه تمام است اعتراضات، تظاهرات و خیزش مردم در کوردستان و دیگر مناطق ایران کە کشتە شدن مظلومانە و بی‌رحمانەی ژینا امینی، دختر کورد اهل سقز در تهران، جرقەی آن را زد، در شکل و فرم گوناگون ادامە دارد. این قیام کە توانستە است حمایت گستردەای را در سطح بین‌المللی برای خود کسب نماید؛ با گستردگی و تداوم، با ویژگی‌های گوناگون و با توسعە و جوانب متنوع خود توانستە است جمهوری اسلامی ایران را دچار بزرگ‌ترین بحران تاریخ خود نماید. در مقابل طبق شناختی کە از کارگزاران رژیم داریم، تنها پاسخ آنان سرکوب و اختناق، بازداشت و شکنجە، کشتار و اعدام دگراندیشان آزادی‌خواه طبق سیاست همیشگی رژیم بودە است. یورش نظامی بی‌سابقە بە کوردستان و سرکوب خونین اعتراضات در شهرهای کوردستان و هم‌زمان حملەی موشکی بە مراکز و قرارگاه‌های حزب دمکرات و دیگر احزاب کورد کوردستان ایران در عمق خاک اقلیم کوردستان نیز اگر از سویی بە هدف بە انحراف کشاندن توجهات در خصوص اوضاع داخلی ایران و بە عقب‌نشینی واداشتن روند تظاهرات و قیام مردم انجام گرفتە است؛ هم‌‌زمان نشان دهندەی خشم و کین فراوان رژیم از کوردستان و جنبش سیاسی آن و نیز ترس و زبونی و استیصال جمهوری اسلامی می‌باشد کە دیگر نمی‌تواند از زیر بار این اوضاع بحرانی کمر راست کند.

طی سە ماه گذشتە رژیم شمار بە مراتب بیشتری از ٥٠٠ نفری کە هویت‌شان احراز شدە را بە قتل رساندە است، دها هزار تن را در سراسر کشور بازداشت کردە است، خامنەای چند بار در تلویزیون ظاهر شدە تا با ذکر آیات و حدیث بە نیروهای خویش روحیە بخشیدە و آنها را بە سرکوب بیشتر تشویق نماید. هم‌چنین فایل صوتی افشاشدەی مقامات بلندپایەی رژیم و بولتن‌های برملا شدەی فرماندهان سپاه پاسداران همگی نشان دهندەی آن هستند کە کلیەی اطاق فکری جمهوری اسلامی و تمامی نیروهای نظامی و امنیتی و دستگاه تبلیغاتی رژیم بە شیوەی یک پارچە بە منظور بە زانو درآوردن انقلاب ژینا و قیام مردم ایران ساماندهی شدەاند. اما آن‌چە کە گسترش می‌یابد تنها نهادها و سمبل‌های این انقلاب و آن‌چە کە هموارە قوت می‌گیرد امید بە پیروزی بر دستگاه سرکوب و اختناق و نیز ترسیم این افق است کە کوردستان آغازگر و پیش آهنگ تحولات سیاسی در ایران بودە و در آیندەی این کشور نیز نقش و جایگاه روشن و چشم‌گیری خواهد داشت. بە عبارتی روشن‌تر هیچ جا و هیچ نیرویی چە در داخل و چە در منطقە و چە در خارج از کشور نمی‌تواند فاکتور کورد را از نظر دور بدارد و هیچ طرفی نمی‌تواند مسئلەی کورد را بە حاشیە براند. در این شرایط وظیفەی نیروی پیشمرگە کوردستان از هر زمانی حساس‌تر و مؤثرتر است. تأثیرات انقلاب ژینا کە در کوردستان سربرآورد، مشروعیت جنبش سیاسی کورد و مواضع و درستی و منطقی‌ بودن دیدگاه‌های نیروهای سیاسی کورد بە ویژە حزب دمکرات کوردستان ایران در خصوص مسائل سیاسی حیاتی ایران را نمایان‌تر ساخت و تأثیرات مثبتی بر نحوەی موضع‌گیری و دیدگاه نیروها و جریان‌های ایرانی و تشکل‌های ملی کشور در خصوص کورد در کوردستان ایران برجا نهاد. بدون تردید این امر علاوە بر آنکە دستاورد بزرگی برای جنبش کورد و گفتمان سیاسی حزب دمکرات بە شمار می‌آید، می‌تواند فرصت ارزش‌مندی باشد تا جامعەی کوردستان و احزاب سیاسی آن بتوانند از آن بە سود مسئلەی کورد در ایران بهرە برداری کنند؛ زیرا دە‌ها سال بود کە حاکمیت جمهوری اسلامی شوونیسم فارس و مرکزگرا، با تبلیغات مسموم “تجزیەی ایران” مردم ایران را از جنبش ملی – دمکراتیک و آزادی‌خواهانەی کوردستان ترساندە بودند. اما سیاست و شعار واقع‌بینانەی نیروهای سیاسی کورد کە هموارە مورد استقبال مردم کوردستان واقع شدە و اکنون در دیگر مناطق ایران نیز با همان خصلت و ویژگی مورد پذیرش قرار گرفتە است، شکست بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران و تمامی نیروها و جریان‌هایی محسوب می‌شود کە کثیر‌الملە بودن ایران و حقوق ملی تشکل‌های گوناگون ایران را انکار می‌کنند.

مردم پیشمرگەپرور کوردستان!

تاریخ فعالیت نیروی پیشمرگەی کوردستان ثابت کردە است کە مبارزەی خود را تنها در چارچوب مبارزەی پیشمرگانە محدود نکردە و طبق شرایط و تحولات روز و دوران از کلیەی متدهای دیگر مبارزاتی بهرە جستە است. در حال حاضر نیز ضمن آنکە در عرصەی نظامی از پتانسیل نیرومندترین نیروی سیاسی و نظامی در کوردستان برخوردار است، اما در این شرایط ضمن حفظ مصالح ملی کە برای حزب ما در صدر هرگونە مصالح حزبی است، نیروی پیشمرگ کوردستان پیوند روحی و تشکیلاتی خود با اقشار و طبقات مردم کوردستان استحکام بخشیدە و بە شیوە امروزین و با استراتژی روشن و معین خود در سنگر مبارزە علیە جمهوری اسلامی حضور دارند.

در روز ٢٦ آذر روز پیشمرگە و پرچم کوردستان این واقعیت را یادآور می‌شویم کە تاریخ پرفراز و نشیب حیات سیاسی حزب دمکرات بە ما می‌گوید کە نە سقوط جمهوری کوردستان، نە ترور رهبران حزب دمکرات، نە شهادت هزاران پیشمرگە و نە حملە موشکی بە قرارگاە‌ها و مراکز حزب‌مان نتوانستە و نمی‌توانند ارادەی حزب دمکرات و مقاومت شکوه‌مندانەی پیشمرگان را بە زانو درآورد.

در خاتمە، در هفتاد و هفتمین سالیاد بنیان نهادن نام و نیروی پیشمرگە بە شهدای این کاروان پرافتخار درود می‌فرستیم. از نیروی پیشمرگە کوردستان کە پرچم مبارزەی آزادی‌خواهانەی ملت‌مان بر دوش خود نهادە و کماکان در اهتزاز نگە داشتە است تقدیر می‌کنیم. بدون تردید در خصوص تاریخ فداکاری و جان‌بازی آنان هموارە با دیدەی احترام و تقدیر بە این نیرو می‌نگریم و حتی در آیندە و آن‌زمان کە بە حقوق خویش نیز دست یافتەایم، جهت حفظ و حراست از دستاوردهای مبارزەی ملی خویش باید کماکان بە نیروی پیشمرگە متکی باشیم.

گرامی باد نام و هیبت پیشمرگەی کوردستان!

پیروز باد مبارزەی مشروع خلق‌مان!

حزب دمکرات کوردستان ایران

مرکز اجرایی

٢٥ آذر ١٤٠١

دیدگاهتان را بنویسید