0

ایران / جهان

با تصویب قطعنامه‌ پیشنهادی ایالات متحده در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن این سازمان اخراج شد.

2022-12-17 در 11:04 توسط

جمھوری اسلامی ایران بە جرم نادیدە گرفتن حقوق زنان و ھمچنین سرکوب معترضان خیزش اخیر با اکثریت آرا شورا از این کمیسیون اخراج شد. اخراج ایران از کمیسیون مقام زن در حالیست کە اعتراضات انقلاب نوین مردم ایران ٩٠ روز متوالی ادامە دارد و این خبر نیز مایە دلخوشی مردم بپاخاستە ایران گردید.

مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران ضمن تقدیر از تصویب قطعنامە اخراج جمھوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، از جامعە جھانی و سازمان ملل و شورای امنیت میخواھد بەدلیل جنایات بیشمار رژیم ایران در حق مردم آزادیخواە بە ویژە سرکوب اخیر مردم بپاخاستە ایران و کردستان، جمھوری اسلامی را بیشتر بە حاشیە راندە و در برابر سرکوب و اعدام و شکنجە مردم آزادیخواە ایران و کردستان سکوت ننمایند.

زندە باد انقلاب زن، زندگی، آزادی،
سرنگون باد جمھوری اسلامی ایران.
مرکز ھمکاری احزاب کردستان ایران

دیدگاهتان را بنویسید