0

ایران

رژیم ایران نیروهای بیشتری را در شهرها مستقر می‌کند

2022-10-09 در 22:53 توسط

رژیم ایران از ترس قیام مردم و تداوم اعتراضات آنها در کوردستان، توسط مزدوران خود سعی در سرکوب مردم دارد.

بر اساس اخبار رسیدە بە وبسایت “کوردستان میدیا”، سپاە تروریست پاسداران رژیم ایران در اقدامی نیروهای سرکوبگر خود را بە منظور سرکوب مردم بە شهر “بوکان” منتقل کردە است.

این نیروها از شهر “شاهین دژ” با هدف پشتیبانی از نیروهای سپاە تروریست پاسداران رژیم ایران در سرکوب مردم روانە شهر “بوکان” شدەاند.

نهادهای امنیتی رژیم ایران تا کنون از شیوەهای مختلف برای سرکوب مردم استفادە کردەاند، اما هر بار تسلیم خواست و ارادە مردم شده‌اند.

اعتصابات و تظاهرات روز گذشته با حضور مردم و دانشجویان در شهر “بوکان” مانند دیگر شهرهای کوردستان ادامه داشت کە علیه رژیم ایران به خیابان‌ها آمدە بودند.

دیدگاهتان را بنویسید