0

ادامە قیام‌ مردمی در کوردستان و ایران

       ایران / کوردستان      9 اکتبر, 2022

تظاهرات و اعتصابات در بیست‌ودومین روز قیام مردمی در کوردستان و ایران همچنان ادامه دارد. روز شنبە اعتصابات در شهرهای “بوکان، مهاباد، سنە، سقز و مریوان” آغاز، اما خیلی سریع بویژە در شهر ”سنە” بە تضاهرات تبدیل شد. در دیگر…… بیشتر »

0

نشست مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران

       ایران / کوردستان      9 اکتبر, 2022

اطلاعیە نشست مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران همبستگی و وحدت صفوف میان تشکلهای ملی و مذهبی ایران در مقطع فعلی مبارزە علیە رژیم جمهوری اسلامی ایران را ضامن پیروزی قیام این بار مردم…… بیشتر »

0

مصطفی هجری: پیروزی از آن آزادی‌خواهان سرزمینمان است

       ایران / کوردستان      9 اکتبر, 2022

مصطفی هجری، مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران طی  پیامی جوانان کوردستان را مخاطب قرار داد. “هجری” در پیام خود تاکید کردند کە اتحاد و تسلیم نشدن پسران و دختران ایران، جمهوری اسلامی را ناامیند کردە است. متن پیام…… بیشتر »

0

بە وقت خیزش و قیام

       ایران / مقالات      9 اکتبر, 2022

علی بداغی جمهوری اسلامی ایران یکبار دیگر جهت حل مسائل اساسی‌ای کە آن‌ها را بە بار سنگینی بردوش خود تبدیل کردە و بحران روی بحران بر روی هم تلنبار نمودە، بە موشک و اسلحە متوسل شد. رژیم در داخل کشور…… بیشتر »

0

رژیم ایران نیروهای بیشتری را در شهرها مستقر می‌کند

       ایران      9 اکتبر, 2022

رژیم ایران از ترس قیام مردم و تداوم اعتراضات آنها در کوردستان، توسط مزدوران خود سعی در سرکوب مردم دارد. بر اساس اخبار رسیدە بە وبسایت “کوردستان میدیا”، سپاە تروریست پاسداران رژیم ایران در اقدامی نیروهای سرکوبگر خود را بە…… بیشتر »

#اعدام_نکنید

تحریم اعدام های جمهوری اسلامی

#نه_بو_اعدام