0

ایران / کوردستان

خیزش سراسری مردم و حملات موشکی سپاه بە احزاب کوردی

2022-09-28 در 23:10 توسط

سیزدە روز پس از خیزش مردمی و اعتراضات مدنی بە قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بیشتر شهرهای ایران و کوردستان، قبل از ظهر روز چهارشنبە ٦ مهرماه، سپاه پاسداران در عملیاتی گستردەی نظامی قرارگاههای احزاب کوردی و کمپ های محل اسکان خانوادەهای آنان را آماج حملات موشکی قرار داد.

طبق گفتەی فرماندهان ارشد سپاه تروریستی پاسداران، تاکنون ۷۳ فروند موشک بالستیک زمین ‌به ‌زمین و ده‌ها فروند پهپاد انتحاری اردوگاه های احزاب کرد مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران در خاک اقلیم کردستان را هدف قرار دادەاند. طی این حملات گستردە کە بیشتر سکونت‌گاههای مدنی و پناهندگان کوردستان ایران هدف واقع شدە است، چندین تن از جملە زنان و کودکان شهید و ده ها تن نیز زخمی شدەاند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران بە چند دلیل در چنین وضعیت آشفتەی داخلی اقدام بە چنین حملات گستردەای کردە است. یکی از دلایل این عمل ضد انسانی خیزش و اعتراضات سراسری طی چند روز اخیر بودە کە جوانەهای آن در شهرهای کردستان شکفت و با حمایت و پشتیبانی دیگر ملیتهای تحت ستم در ایران این قیام برای سرنگونی این رژیم دیکتاتور و توتالیتر سراسری شد.

اگرچە این اولین بار نیست کە با موشک و توپباران و ترور جنبش آزادیخواهانەی کردستان و در راس آن حزب دمکرات کردستان ایران مورد حملات رژیم قرار می‌گیرد ولی اینبار جمهوری اسلامی بە قصد فرافکنی و انحراف اعتراضات سراسری در ایران و تنویر افکار عمومی و بە بهانەی حضور پیشمرگەهای کردستان اقدام بە چنین حملاتی کردە است. این در حالی است کە احزاب کردستانی طی چندین بیاننامە هرگونە حضور نظامی خود در این قیام را رد کردە و پیوستە مردم را بە اعتراضات مدنی و خودداری از خشونت دعوت کردە است.

یکی دیگر از دلایل این حملات همەجانبە برانگیختن احساسات مردم و بە امید واکنش هیجانی برای شروع یک جنگ با ملت کرد است تا با این بهانە بار دیگر ادعاهای بی اساس خود مبنی بر تجزیە طلبی و نقش بە قول آنها استکبار جهانی در این وضعیت برای مصرف داخلی و نیروهای خودی اعلام کند. لیک مشخص است کە همچانچە در گذشتە نیز بە کرات ثابت شدە است، مردم کوردستان فرزندان خود در احزاب کوردی را تنها نگذاشتە و قیام مردمی تا سرنگونی رژیم ادامە خواهد داشت

دیدگاهتان را بنویسید