0

کوردستان

جهت اطلاع افکار عمومی!

2022-09-28 در 23:09 توسط

بعد از شکست رژیم ایران در برابر اعتراضات مدنی مردم کوردستان و اقصی نقاط ایران کە دو هفتە است در بیشتر از ١٤٠ شهر ادامە دارد و رژیم را در بعد داخلی و خارجی در تنگنان قرار دادە است و همبستگی گستردەای را علیە حاکمیت ایجاد کردە است، جمهوری اسلامی ایران برای بە انحراف کشاندن افکار عمومی مردم و انتقام از مبارزان راه آزادی و دمکراسی، امروز ٢٨ سپتامبر ٢٠٢٢ (٦ مهر ١٤٠١ه.ش) بە پایگاههای حزب دمکرات کوردستان ایران و همچنین دیگر احزاب اپوزیسیون کورد در اقلیم کوردستان حملە کرد کە زخمی و شهید در آمار اولیە وجود دارد.

از مردم مبارزی کە از بلوچستان، مشهد، قم و تهران گرفتە تا اصفهان، شیراز، تبریز، اردبیل و.. پشتیبانی خود را از اعتصاب و تظاهرات کوردستان اعلام کردند؛ همچنین از احزاب و سازمانهای ایرانی درخواست میکنم کە این اقدام جنایتکارانە نقض حقوق بشر و نقض قوانین بین الملل رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کنند و همچنانکە در تظاهرات سراسری ایران، مردم پیام همبستگی خود را بە گوش جهانیان رسانیدند؛ محافل بین المللی و حقوق بشری را از این جنایت مطلع کنید. حملە هوایی سپاه پاسداران در چند نوبت و از طریق موشک و پهپاد انفجاری بودە است و بدون شک وقتی کە بە مدرسە ابتدایی پناهندگان در شهر کویسنجق رحم نمی کنند، ما نگران ادامە این جنایتها هستیم.

خالد عزیزی، سخنگوی حزب دمکرات کردستان ایران

٢٨ سپتامبر ٢٠٢٢

دیدگاهتان را بنویسید