0

کوردستان

سپاسنامەی مرکز مدیریت اجرایی حزب دمکرات در رابطە با ادغام دو طرف حزب دمکرات

2022-09-13 در 23:43 توسط

مرکز مدیریت اجرایی حزب دمکرات در رابطە با ادغام دو طرف حزب دمکرات سپاسنامەای منتشر نمود.

متن پیام بدین شرح است:

تودەهای مردم کوردستان

احزاب و نیروهای سیاسی دوست و هم پیمان

مجامع و محافل بین المللی

شخصیتهای آزادیخواە و مبارز

خانوادەهای سرفراز شهیدان

زندانیان سیاسی مقاوم

همچنان کە مطلع هستید، روز ٣٠ مردادماە امسال، برابر با ٢١ آگوست ٢٠٢٢ میلادی، پس از طی روند گفتگوهای مربوطە، فرایند تلاش برای اتحاد مجدد دمکراتها بە ثمر نشست و طی مراسم باشکوهی، نوید بە فرجام رسیدن این تلاشها بە اطلاع تودەهای مردم کوردستان رسید.

لازم بە ذکر است، از همان آغاز روند دیالوگ تا واپسین گامهای این فرایند، حمایتها، تلاشها و مواضع کلیەی اعضا، هواداران، کادرها، پیشمرگان، دوستان و دلسوزان حزب و جنبش برحقمان، مایەی دلگرمی و مشوق هیئتهای مذاکرەکنندە و رهبری هر دو بخش حزب جهت پیشبرد روند اتحاد و رفع موانع موجود بر سر راهمان، بە منظور برآوردن خواستهای برحق آنان و بە کرسی نشاندن عزم و ارادەی جدی رهبری و بدنەی دمکراتها در راە اتحاد مجدد صفوف حزب بود.

پس از اتحاد نیز، موج گستردەای از شور و امید و ابراز شادی و شعف بە انحاء مختلف، سرتاسر کوردستان و عرصەی مبارزات سیاسی آزادیخواهانەی کوردستان و ایران را فرا گرفت و مردم، نیروهای سیاسی، مجامع و محافل بین المللی دوست و هم پیمان با ارسال پیامهای تبریک و دیدار از مقرها و نمایندگی‌هایمان در کوردستان و نقاط مختلف جهان، مراتب خرسندی و پشتیبانی خود را بدین مناسبت ابراز نمودند.

بە همین مناسبت، لازم می دانیم بە نام حزب دمکرات کوردستان ایران، از عواطف و همکاریهای بی شائبە و حمایتهای پیگیرانەی شما تا رسیدن فرایند گفتگوها بە سرمنزل موفقیت سپاسگزاری و تقدیر نمودە و ضمن ارج نهادن بە ابراز احساسات پاک و پیامهای پرمهر و تبریکات شما و همچنین تماسها و دیدارهای حضوریتان، اعلام می نماییم کە حزب ما در قبال حمایتها و الطاف بی پایانتان خود را متعهد و مسئول دانستە و در ایفای نقش خطیر مبارزاتی و انجام مسئولیت ملی، سیاسی و تاریخی خود پابرجا خواهد بود و با تٲکید بر اصول و مبانی دمکراتیک و انسانی خود، گامهای مٶثرتری جهت انسجام بیشتر صفوف مبارزە در راە نیل بە آرمانهای جنبش برحقمان برداشتە و اهمیت و بهای ویژەای برای روابط و همکاریهای دوستانە و مبارزاتی با تمامی دوستان، دلسوزان و مبارزان راە آزادی ملت کورد و رهایی سرزمینمان قائل می باشد.

با تقدیم سپاس و احترام

حزب دمکرات کوردستان ایران

مرکز مدیریت اجرایی

دیدگاهتان را بنویسید