ضدیت بی پایان رژیم ایران با تاریخ زاگرس

بر اساس ویدئوی منتشر شدە در فضای مجازی، میراث فرهنگی رژیم ایران در لورستان بە بهانە کار تاسیساتی ”برق‌کشی” در قلعە تاریخی “دوازە برجی” در شهر “خورماوە” اقدام بە تخریب این آثار تاریخی کردە است.

این اقدام ضد فرهنگی رژیم ایران واکنش شدید مردم و فعالان مدنی و فرهنگی شهر “خورماوە” را در پی داشتە است.

در پی واکنش مردم و فعالان فرهنگی و مدنی شهر “خورماوە” مدیرکل میراث فرهنگی رژیم در لرستان در مصاحبە با یکی از خبرگزاری‌های رژیم این کار ضد فرهنگی خود را بە فردی بیمار کە مشکل قلبی دارد و نیازمند عمل جراحی است تشبیه کردە است.

نامبردە گفتە است، کە تخریب این آثار تاریخی با مشاورە و زیر نظر وزارتخانە و دفتر امور موزەهای رژیم ایران انجام شدە است.

رژیم ایران بە صورت مداوم تلاش کردە است آثار تاریخی لورستان کە بخشی از فرهنگ و هویت مردم زاگرس است را بە بهانەهای مختلف نابود کند کە از جملە آن می‌توان بە بی تفاوتی رژیم ایران نسبت بە ترمیم و نگەداری از قلعە “دوازە برجی، پل شاپوری، پادگان نظامی ٠٧” و … در شهر “خورماوە” اشارە کرد.

قلعە “دوازە برجی” کە با نام “دژ شاپور خاس” نیز معروف است از شاەکارهای معماری دوران ساسانی است کە بە دستور “شاهپور دوم ساسانی” ساختە شدە و در دوران‌های مختلف تاریخی توسط حکومت‌های محلی ترمیم و از آن استفادە شدە است اما امروز این قلعە در پی ضدیت رژیم ایران با تاریخ و فرهنگ زاگرس کە بخشی از سیاست آسمیلاسیون این رژیم است در حال نابودی می‌باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *