کنگرە UNPO با انتخاب نمایندە حزب دمکرات بە عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسە جدید خاتمە یافت

کنگرە UNPO بعد از دو روز کاری در واشنگتن آمریکا بە کارهای خود پایان داد و هیئت رئیسە جدید انتخاب گردید.

در روز دوم کنگرە پس از نامزد شدن ٢٢ نمایندە حاضردر کنگرە ملت‌های بدون دولت، جریان انتخابات آغاز و در انتخاباتی دمکراتیک و آزاد اعضای هیئت رئیسە جدید کە متشکل از ١١ نفر هستند، انتخاب شدند.

دکتر “علی عبدیل‌زادە” نمایندە حزب دمکرات کوردستان ایران بە عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسە جدید انتخاب گردید.

دکتر “عبدیل‌زادە” در رابطە با انتخاب ایشان بە عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه در مورد برنامەهای آتی خود برای اعضای کنگرە سخن گفت.

دکتر “عبدیل‌زادە” در این دورە از انتخابات دوبارە بە عنوان عضو هیئت رئیسە UNPO جدید انتخاب شدند.

در این دورە از انتخابات جمع کثیری از اعضای سابق هیئت رئیسە آرای لازم را برای تصدی در این پست بدست نیاوردند.

بخش پایانی کنگرە بە بررسی طرح و پروژەهای مطرحە از سوی اعضا اختصاص یافت و بسیاری از آن‌ها بە تصویب کنگرە رسیدند.

این کنگرە شانزدهمین کنگرە UNPO بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *