0

کوردستان

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: سیستم آموزش و پرورش باید از تحت امر فرهنگ شونیستی، واپس‌گرا و توتالیتاریزم رژیم ایران خارج شود

2021-11-13 در 21:02 توسط

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران نسبت بە تجمعات اعتراضی معلمان در ایران و کوردستان طی بیانیەای تاکید کرد کە سیستم آموزش و پرورش باید از تحت امر فرهنگ شونیستی، واپس‌گرا و توتالیتاریزم رژیم ایران خارج و بە زمینەای برای شکوفا شدن توانایی‌ها و ترویج فرهنگ و هویت ملل و اجزای مختلف جامع ایران تبدیل شود.

متن بیانیە بە شرح زیر است:

هم میهنان محترم!

مردم مقاوم کوردستان!

محافل بین‌المللی!

بر اساس اخبار رسیدە روز پنج‌شنبە بیستم آبان ماە، معلمان در ٥٠ شهر کوردستان و ایران نسبت بە تصویب طرح رتبەبندی در مجلس رژیم و بیان خواستەهای مرتبط با کم و کاست‌های سیستم آموزش، کرامت و معیشت زندگیشان، اقدام بە تجمع اعتراضی کردند.

در این اقدام معلمان در مقابل ادارە آموزش و پرورش رژیم در شهرهای “کرماشان، سقز، مریوان، همدان، خرم‌آباد، اصفهان، تهران و تبریز و….” دست بە تجمع اعتراضی زدند.

در شهرهای کوردستان ایران مانند “سقز و مریوان” معلمان اعلام کردند کە آموزش بە زبان مادری از حقوق ابتدایی انسان‌ها است و بر این کە آموزش مجانی و استاندارد حق تمامی دانش‌آموزان و وظیفە بی چون و چرای حکومت است، تاکید کردند.

بی شک امروزە سیستم آموزش و پرورش انسان محور پایەای‌ترین نیاز مدیریت و راهنمایی جامعە روبە پیشرفت و تامین زندگی آرزومندانە و پر از کرامت انسانی برای فرد و جامعە می‌باشد.

در این میان وظیفەای بسیار مهم بر دوش معلمان بە عنوان جنبش اصلی جریان آموزش می‌باشد کە برای انجام این وظیفە مقدس ابتدا باید کرامت و زندگی انسانی شایستە خودشان تامین شود کە این مهم در یک سیستم دمکراتیک و انسان محور مهیا می‌شود کە پایە آموزش خود برای خدمت بە انسان تاسیس شدە باشد نە برای خدمت بە ایدئولوژی و تمامیت‌خواهی و تحمیل و آسمیلە.

بر همە آشکار است کە از ابتدا هدف از تاسیس سیستم آموزش رژیم ایران پرورش انسان خوشبخت و آزاد با اعتماد بەنفس نبودە است بلکە هدف اصلی این سیستم یک‌رنگ کردن و ذوب و حذف هویت‌های مختلف و تحمیل هویتی رسمی بر آنها بودە و رژیم جمهوری اسلامی بە عنوان ادامەدهندە این سیستم خصوصیات ارتجاعی مذهبی را بە وظایف سیستم آموزش اضافە کردە کە در آن نە معلم و نە دانش‌آموز صاحب منصب و حقوق خود نیستند.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران علاوە بر حمایت از خواستەهای بە حق و دمکراتیک معلمان بر این حقیقت نیز تاکید می‌کند کە سیستم آموزش و پرورش باید از تحت امر فرهنگ شونیستی و واپس‌گرایانە و توتالیتاریزم رژیم ایران خارج و بە زمینەای برای شکوفا شدن توانایی‌ها و ترویج فرهنگ و هویت ملل و اجزای مختلف جامعە ایران تبدیل شود. آشکار است کە چنین پیشرفتی با وجود رژیم جمهوری اسلامی تحقق نخواهد یافت و تنها در زیر سایە سیستمی دمکراتیک و رسیدن ملل ایران بە حقوق روایشان است کە احقاق خواستەها و حقوق روای معلمان و آموزش فرزاندان کشور برای بنیاد نهادن آیندەای روشن تضمین خواهد شد.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران

٢١ آبان ماە ١٤٠٠ خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید