مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران: سیستم آموزش و پرورش باید از تحت امر فرهنگ شونیستی، واپس‌گرا و توتالیتاریزم رژیم ایران خارج شود

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران نسبت بە تجمعات اعتراضی معلمان در ایران و کوردستان طی بیانیەای تاکید کرد کە سیستم آموزش و پرورش باید از تحت امر فرهنگ شونیستی، واپس‌گرا و توتالیتاریزم رژیم ایران خارج و بە زمینەای برای شکوفا شدن توانایی‌ها و ترویج فرهنگ و هویت ملل و اجزای مختلف جامع ایران تبدیل شود.

متن بیانیە بە شرح زیر است:

هم میهنان محترم!

مردم مقاوم کوردستان!

محافل بین‌المللی!

بر اساس اخبار رسیدە روز پنج‌شنبە بیستم آبان ماە، معلمان در ٥٠ شهر کوردستان و ایران نسبت بە تصویب طرح رتبەبندی در مجلس رژیم و بیان خواستەهای مرتبط با کم و کاست‌های سیستم آموزش، کرامت و معیشت زندگیشان، اقدام بە تجمع اعتراضی کردند.

در این اقدام معلمان در مقابل ادارە آموزش و پرورش رژیم در شهرهای “کرماشان، سقز، مریوان، همدان، خرم‌آباد، اصفهان، تهران و تبریز و….” دست بە تجمع اعتراضی زدند.

در شهرهای کوردستان ایران مانند “سقز و مریوان” معلمان اعلام کردند کە آموزش بە زبان مادری از حقوق ابتدایی انسان‌ها است و بر این کە آموزش مجانی و استاندارد حق تمامی دانش‌آموزان و وظیفە بی چون و چرای حکومت است، تاکید کردند.

بی شک امروزە سیستم آموزش و پرورش انسان محور پایەای‌ترین نیاز مدیریت و راهنمایی جامعە روبە پیشرفت و تامین زندگی آرزومندانە و پر از کرامت انسانی برای فرد و جامعە می‌باشد.

در این میان وظیفەای بسیار مهم بر دوش معلمان بە عنوان جنبش اصلی جریان آموزش می‌باشد کە برای انجام این وظیفە مقدس ابتدا باید کرامت و زندگی انسانی شایستە خودشان تامین شود کە این مهم در یک سیستم دمکراتیک و انسان محور مهیا می‌شود کە پایە آموزش خود برای خدمت بە انسان تاسیس شدە باشد نە برای خدمت بە ایدئولوژی و تمامیت‌خواهی و تحمیل و آسمیلە.

بر همە آشکار است کە از ابتدا هدف از تاسیس سیستم آموزش رژیم ایران پرورش انسان خوشبخت و آزاد با اعتماد بەنفس نبودە است بلکە هدف اصلی این سیستم یک‌رنگ کردن و ذوب و حذف هویت‌های مختلف و تحمیل هویتی رسمی بر آنها بودە و رژیم جمهوری اسلامی بە عنوان ادامەدهندە این سیستم خصوصیات ارتجاعی مذهبی را بە وظایف سیستم آموزش اضافە کردە کە در آن نە معلم و نە دانش‌آموز صاحب منصب و حقوق خود نیستند.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران علاوە بر حمایت از خواستەهای بە حق و دمکراتیک معلمان بر این حقیقت نیز تاکید می‌کند کە سیستم آموزش و پرورش باید از تحت امر فرهنگ شونیستی و واپس‌گرایانە و توتالیتاریزم رژیم ایران خارج و بە زمینەای برای شکوفا شدن توانایی‌ها و ترویج فرهنگ و هویت ملل و اجزای مختلف جامعە ایران تبدیل شود. آشکار است کە چنین پیشرفتی با وجود رژیم جمهوری اسلامی تحقق نخواهد یافت و تنها در زیر سایە سیستمی دمکراتیک و رسیدن ملل ایران بە حقوق روایشان است کە احقاق خواستەها و حقوق روای معلمان و آموزش فرزاندان کشور برای بنیاد نهادن آیندەای روشن تضمین خواهد شد.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران

٢١ آبان ماە ١٤٠٠ خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *