فریاد وحشت

کریم پرویزی

انسان‌های بسیاری هستند کە خیلی اوقات احساس تنهایی می‌کنند. این احساس تنهایی بعضی وقت‌ها نشات گرفتە از فضا و مکان بودە و برخی مواقع نیز نشات گرفتە از مشکلات روحی – روانی طرف است کە چنان میپندارد کە در این دنیا تنها و بە حاشیە راندە شدە و در این حالت بە عالم و آدم مشکوك می‌شود.

حس تنهایی برآمدە از فضا و مکان خیلی مواقع گریبان کسانی را می‌گیرد کە در حال عبور از کوچەای تاریک و تنها بودە یا از جای می‌گذرند کە کسی در آن اطراف نیست و اضطراب و ترس همە وجودش را فرا گرفتە و با ایجاد سروصدای بسیار و فریاد سردادن، بە دنبال فروکش کردن ترس خود هستند. این فریاد، آوای دلیری نیست کە دشمنان را بترساند بلکە فریادی نشات گرفتە از درونی مضطرب بودە تا شاید بازتاب صدایش مسکنی بر درد پنهان درون باشد و کمی آرام بگیرد.

مدتی است کە جمهوری اسلامی و بەویژە سپاە پاسدارانش دقیقا در چنین وضعیتی قرار گرفتە و احساس تنهایی سراپایشان را فرا گرفتە است! تنهایی  کە جمهوری اسلامی را فرا گرفتە برآمده‌ از هر دو نوع تنهایی است کە اشارە کردیم، اولا بە دلیل اقدامات مداخلەجویانە و مخربش بە کلی بە حاشیە راندە شدە، در نتیجە این تنهایی احساس می‌کند همە دنیا دشمنش شدە و توهم توطئە سراپا وجودش را فرا گرفتە است! در خیال خود همە کس و در همە جا در کمینشان نشسته‌‌اند و علت هم این است کە می‌بینیم روابط دوستانە چندین دهەای خود را در نتیجە رخدادی غیرمترقبە از دست دادە و در اظهار نظری نادرست، مشکلات سیاسی و دیپلماتیک و حتی نظامی نیز برای خود درست می‌کنند.

از نمونەهای برجستە آن کە این روزها اتفاق افتادند می‌توان بە ترکیە، آذربایجان و عراق و … اشارە کرد. بە کرات شاهد موضعگیریهایی بوده‌ایم کە خامنەای و باندش، انگار خرمن سرمایه‌های خود را نشان گرفتند!

از سوی دیگر حس ترس از تنهایی و در حاشیە بودن، همچون کودکی کە در خلوت و تنهایی ترس همە وجودش را گرفتە، آن‌ها در ترسی عمیق فرو رفتە و فریاد زناند بلکە درون پریشان خود را تسکین دهند!

جمهوری اسلامی هم دقیقا در چنین حالتی گرفتار شد و با داد و فغان درصدد است تا بلکە وحشت را از طرفدارانش دور نماید و بسیجیانش هم زهرترك نشوند!

چند روز پیش سپاە پاسداران طی عملیاتی كمدیك، بە یک نفتکش ویتنامی حملە کرد و اعلام کرد کە نفتکش ایرانی را از آمریکایی‌ها پس گرفتند و بە قول پاسدار “سلامی” آمریکا عادت کردە کە از ایران شکست بخورد! اما حقیقت موضوع در تهدیدات و مانورهای نظامی کە انجام می‌دهد جز فریادی از سر ترس نیست، چە در مقابل آذربایجان و چە در قبال کوردستان و چە در مورد خلیج و …، همە داد و فریادهای رژیم، تنها و تنها ناشی از وحشت در تنهایی و در منزوی بودن است تا بلکە بازتاب صدای خود را بشنود و کمی اعتماد بنفس بیابد. خامنەای و باند مافیایش، چنان در انزوا قرار گرفته‌ و حس تنهایی سراپای وجودشان را فرا گرفتەاند کە برای اینکە اندكی پاسدار و بسیجی‌هایش روحیه‌ پیدا كنندو  و بر ترسشان فائق آیند، دست بە هر اقدامی می‌زنند. مطمئنا اكنون در اتاق استراحتشان نیز دچار وهم و گمانندو لحظەای آرام و قرار ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *