ادامە پروپاگاندای رژیم علیە حزب دمکرات کوردستان ایران

رژیم ایران این بار هم بە مانند همیشە پایگاە اجتماعی حزب دمکرات را نشانە گرفتە است.

سپاە تروریست پاسداران رژیم ایران در منطقە “چلچمە” از توابع شهرستان دیواندرە اقدام بە حفاری محلی کردە و ادعا می‌کند کە ٣٧ سال پیش زنی با نام “فاطمە اسدی” کە همسرش از جانب حزب دمکرات بازداشت شدە بود پس از آزار و شکنجە کشتە و در این محل دفن شدە است.

این تلاش رژیم ایران پروپاگاندا و بە منظور کم رنگ کردن و تخریب پایگاە اجتماعی قوی حزب دمکرات در بتن جامعە کوردستان می‌باشد.

حزب دمکرات کوردستان ایران در جریان مبارزات حق طلبانە ملت کورد بارها و بارها پاسداران تروریست و مزدوران رژیم را بە اسارت خود درآوردە و سپس آنان را آزاد نمودە است.

رژیم ایران بە منظور منحرف کردن افکار عموم بە صورت مستمر اقدام بە ساخت چنین نمایش‌هایی علیە حزب دمکرات برای پوشاندن جنایت‌های ضد بشری خود کردە است.

About The Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *