زندانی درون زندان

کریم پرویزی

زندگی کردن در ایرانی کە سیستم کلونیالیستی بر آن حاکم است، نە تنها آزادانە و همراه با خوشبختی نیست بلکە زندگی‌ای لبریز از شوربختی و تحقیر شدن است و می‌توان آنرا زادەشدن تن و فناشدن عمر در زندانی بزرگ بە نام ایران نامید.

کلونیالیسم حاکم، جغرافیای وسیع و متنوع ملیتی ایران را بە زندانی بزرگ و گستردە تبدیل کردە کە انسان‌ها در آن بە دنیا آمدە و در آن زندان بزرگ عمرشان هدر رفتە و با متحمل شدن فلاکت و همچنین دنیایی از حقارت، بە زندگیشان خاتمە می‌دهند.

در دل این زندان گستردە، رژیم ولایت فقیه در همە شهرها نیز زندانی دیگر ساختە و آن دستە از مردم کە بە اندازە سر سوزنی متفاوت بە دنیا نگریستە، بازداشت و زندانی می‌کند تا بلکە با این اقدامات سرکوبگرانە بتوانند آرامی مخوف زندان بزرگ را حفظ کنند!

در دل این زندان‌های بتنی با درهای فولادی کە با نگهبانان و جلادان خامنەای مراقبت می‌شود، آنچە موجب تحیر است برپاکردن زندانی دیگر درون زندان است! کسانی کە بازداشت و زندانی می‌شوند، در داخل خود زندان با زندانی دیگر روبەرو می‌شوند، منتها در این موارد این  برخی از زندانیانند کە مبدل بە زندانبان شدەاند!

اخیرا صدایی شیوا و دلیر فریاد زد کە زندانیان ملیت‌‌های تحت ستم رژیم، در داخل زندان از سوی برخی از زندانیان ملیت حاکم بە حاشیە راندە و دور افکار و اندیشەهای خود را سیم خاردار کشیدەاند!

مژگان کاوسی، زندانی کورد فریاد زد کە در زندانی اوین و بند زنان!  شماری از زندانیان فارس با فشار فکری و روانی، بە فعالین ملیت‌‌های غیر فارس فشار آوردە کە آن‌ها نیز خود زندانی دست رژیم ستمگرند! البتە این را هم می‌گوید کە برخی از آن‌‌ها نیز بودەاند کە چنان رفتار نکردەاند.

ممکن است این طور بە نظر برسد کە در زندانی بە وسعت ایران و بە دنبال آن در دل زندان‌های بتنی، رژیمی ستمکار حاکم بر این سرزمین و زندان است و بدین علت رفتار مردمان ایران تحت  فشارهای روانی چنان شکلی گرفتە باشد کە با دیگران و با یکدیگر چنان  رفتار میکنند و جو تحت سلطگی چنان کارکردی دارد، اما اگر بە خارج از ایران نیز نگاه کنیم در بر همان پاشنە می‌چرخد!

مسئلە در اینجا این است کە همچنان کە مژگان کاوسی گفتە، نمیخواهند بشنوند! مردمانی کە  از دست فشار و ستم رژیم ایران دربدر و پناهندە کشورها شدند، دوبارە همان رفتار و عملکردها را در میانشان مشاهدە می‌کنیم. دوبارە بە فعالین ملیت‌های غیر فارس ها بە انگهای تکراری زدە شدە و حاملین افکار فاشیزم ایرانی در هر جا و مکانی با تکرار همان اتهامات رژیم ایران سعی در تحقیر و تهمت زدن بە فعالان  کورد، تورک، عرب، بلوچ و ترکمن دارند!

مسئلە اساسی در افکار و ایمانشان است و آنان بە دور افکار و عقایدشان دیواری بتنی کشیدەاند و درواقع زندانشان را با خود بە دور دنیا می‌گردانند. تا زمانی کە دیوار دگماتیسم مغزیشان را فرو نریزند و واقعیت ایران چند ملیتی را نبینند، اسیر زندان خودساختە خواهند بود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *