تبعیض جنسیتی در مدارس کوردستان

در مدارس ایلام معلمان تبعیض جنسیتی در میان پسران و دختران بیداد می‌کند و برخورد با دانش آموزان دختر نسبت بە پسران بسیار خشونت‌آمیزتر است.

در دبیرستان دخترانە هنرستان “عفاف” مدت زمان امتحانات ١٢ دقیقە برای پاسخ دادن بە ١٦ سوال تعیین شدە است و با وضعیت بد اینترنت در ایران نیمی از وقت کلاس‌ها صرف دانلود سوالات می‌شود،  این درحالیست کە برای دبیرستان‌های پسران ٤٠ دقیقە تعیین شدە است.

یکی از دانش آموزان دبیرستان هنرستان “عفاف” در گفتگو با وب‌سایت “کوردستان میدیا” گفتە است درحال حاضر با وجود وضعیت بد ایتترنت دانش آموزان فرصت جواب دادن بە سوالات را ندارند و اگر کسی اعتراض کند یا جوابی نمیگیرد یا از طرف معلمان بلاک می شود.

بە گفتە این دانش آموز بە هیچ وجە اجازە استفادە از تلفن همراە را ندارند اما پسران این اجازە را دارند.

مسئول مدرسە دلیل این رفتار تند و نادرست معلمان با دانش آموزان را “بدنامی” دانش آموزان این مدرسە در گذشتە توجیە کردەاند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *