مراسم سالگرد روز پیشمرگه کوردستان در کوه‌های کوردستان برگزار شد

روز شنبە، مورخ ٢٢ آذر ماه، سال ١٣٩٩ خورشیدی، با حضور شماری از اعضای رهبری حزب دمکرات و نیروهای پیشمرگ کوردستان، مراسمی باشکوە در کوه‌های کوردستان بە مناسبت سالروز “پیشمرگە کوردستان” برگزار شد.

این مراسم با سان نظامی نیروهای پیشمرگه و با سرود ملی ”ای رقیب” شروع و بعد از چند لحظە سکوت بە پاس فداکاری و احترام بە “شهیدان کورد و کوردستان” نیروی پیشمرگه سوگند وفاداری را یاد کرد.

در این مراسم “محمد نظیف قادری” معاون دوم مسئول اجرایی حزب دمکرات پیامی را بە مناسبت این روز ایراد نمودند.

“قادری” در پیام خود ضمن اشارەای کوتاە بە مبارزات پر فراز و نشیب “پیشمرگه”، نقش و دور “پیشمرگه” در مراحل مختلف مبارزات “ملت کورد” را مهم و همچنین بحثی در مورد جایگاه ویژە “پیشمرگه” چە در داخل و چە در سطح بین‌الملل ایراد نمودند.

وی در سخنان خود بیان داشت: “بعد از اینکە جمهوری کوردستان تاسیس شد و در نشست رسمی انجمن وزیران جمهوری کوردستان با ریاست پیشوای زندەیاد نام پیشمرگە مشخص شد، از آن زمان این نام بە شکوه مبارزە ملی‌گرایانە ملت کورد تبدیل شد. از آن زمان تا کنون حزب ما، یعنی حزب دمکرات؛ موسس جمهوری کوردستان؛ نام پیشمرگە بە نماد مقاومت و مبارزە بدل گشته و در راه اهداف سیاسی ملت کورد در عرصە سیاسی و کرامت مبارزە می‌کند”.

بە دنبال سخنان “قادری” طبق رسوم هر سالە، از سوی مسئول دستگاە فرماندهی نیروی پیشمرگه کوردستان لوح تقدیر٢٠ سالە بە پیشمرگانی اعطا شد کە مدت  ٢٠ سال است در سنگرهای مقاومت از کرامت ملت کورد دفاع  کردەاند.

در مراسم امسال ٦ همسنگر مبارز با نام‌های: “سلیم زنجیری، والی درودی، عثمان مصطفی پور، سردار عثمانی، ستار ابراهیمی و شهریار امین‌پور” مشمول دریافت این لوح تقدیر شدند.

در ادامە مراسم طبق روال هر سالە مسابقەای میان پیشمرگان بە مناسبت “روز پیشمرگ” در رشتەهای “سیاسی ، نظامی وفکری برگزار می‌شود کە امسال نیز تعدادی از پیشمرگان توانستند مقام‌ اول را در رشتەهای مختلف بە دست آورند.

نام کسانی کە در این مسابقات رتبە بدست آوردەاند بە شرح زیر است:

“صباح بیور” در زمینە سیاسی و فکری

“پیشوا رستمی” در زمینە نظامی (کلاشنیکف)

“مهناز اخترشناس” در زمینە نظامی (قناسە)

همچنین مراسم امسال “روز پیشمرگه” همزمان بود با مراسم اختتامی دورە مقدماتی ٢٤٥ پیشمرگه.

 این جوانان مبارز در مرکز آموزش دستگاە فرماندهی نیرو پیشمرگه دورە و کلاس‌های سیاسی و نظامی را با موفقیت سپری کردە و بعد از اتمام دورە رسما وارد جریان مبارزات پیشمرگ کوردستان شدند.

در این بخش از مراسم گزارشی در مورد چگونگی آموزش دورە از سوی “سرور معروفی” مربی آموزشگاە تقدیم حضار شد و بە دنبال آن سرودی با نام “راسان” از سوی شرکت کنندگان دورە تقدیم حضار شد.

در ادامە مراسم پیام اتمام موفقیت‌آمیز دورە از سوی یکی از شرکت کنندگان بە نام “بنیامین فرج‌زادە” تقدیم حضار گردید.

در ادامە شعری بە نام ” قاسملوو لە کوێی ڕاسان چاوەڕێتە ” از سوی شرکت کنندە دورە ”همن ایصافی” تقدیم حضار شد.

بعد از اتمام دورە مقدماتی مرسوم است کە شرکت کنندگانی کە بیشترین نمرە را در زمینەهای ” سیاسی- نظامی و نظم و دسیپلین کسب کردند، جایزە دریافت کنند، کە نام آن‌ها بە شرح زیر می‌باشد.

در زمینە سیاسی – نظامی:

“شیدا رسول‌دنخە” نفر اول

“بنیامین فرج‌زادە” نفر دوم

مرضیە حاجی پور” نفر سوم

در زمینە نظم و دیسیپلین:

“احمد رحمانی” نفر اول

“مسعود سلیمی” نفر دوم

“روناک قادری” نفر سوم

بخش پایانی مراسم نیز با انجام مجموعە حرکات نمایشی ویژە نظامی از سوی شرکت‌کنندگان کە در حقیقت گویای آمادگی جسمانی و نظامی بالای نیروهای پیشمرگ بود، مراسم پایان یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *