بازداشت دستە جمعی شهروندان کرد در شهرستان بانە

چاونیوز: نیروهای اطلاعاتی در شهرستان بانە بە صورت دستە جمعی شهروندان را بازاداشت میکنند.
بە گزارش رسیدە بە چاونیوز، روز چهارشنبە ١٩ آذرماه ١٣٩٩، ١١ نفر از اهالی شهرستان بانە از سوی نیروهای اطلاعاتی بازداشت بە مکان نامشخصی انتقال دادە شدند.
منابع محلی در بانە بە چاونیوز اعلام کردەاند: با ایجاد جو امنیتی در شهرستان بانە بە بهانە کشتە شدن فخری‌زادە و احتمال حضور و عبور افراد مرتبط با این حادثە در منطقە مرزی شهرستان بانە، نهادهای اطلاعاتی ١١ نفر را بدون هیچ مدرکی بازداشت و بە مکان نامشخصی انتقال دادەاند.
منابع چاونیوز اسامی این ١١ نفر را بە صورت زیر اعلام کردەاند:
١.شورش شوریای
٢.زانکو رحمتی
٣.سرحد صالحی
۴.کاظم خضری
۵.باقی محمودی
۶.ریبوار سوری
٧.رحمان شادانی
٨.هوشیار شعبانی
٩.حسین خمی
١٠.محمد عبداللهی
١١.رحمان رسولی
در همین ارتباط، نیروهای امنیتی در چندین مکان مرزی بانە بە دستەهای کولبران حملە کردە و با تهدید و فحاشی تهدید کردەاند اگر این افراد از مرز بانه خارج شوند با آنها برخورد خواهد شد. همچنین برخی از کولبرانی کە کارت شناسایی همراه خود نداشتەاند بازداشت شدەاند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *