چرا کشور کوردستان بە هدفی برای ملت کورد مبدل گشتە است؟

ملت کورد با وجود پیشینە تاریخی کە دارد بزرگترین و کهنترین ملت در دنیا است کە هنوز صاحب وجبی خاک نیست در حالی کە همیشە زیر سرکوب و استعمار ملتهای غیر کورد بودە است.
بە وضوح شاهد سرکوب و انکار ملیت کورد هستیم از طرف چهار کشور استعمارگر ایران ، عراق ، سوریە ، ترکیە ، و همیشە در راە سرکوب ملت کورد از هیچ اقدامی دست پوشی نمیکنند از اعدام بگیر تا ترورهای شخصیتی و ژینوسایدهای جنگی .
 
در حالی کە همیشە نام ملت کورد را زیر سوال میبرند با سخنانی اینچنین کە : کورد  ایرانی ، زبان ایرانی ،تورک کوهی ، عرب ، کورد عراقی و …
ملت بە عده ای از مردم اطلاق می شود فرهنگ و ریشە نژادی مشترک و زبان واحد کە دارای حکومتی واحد و یا در صدد تشکیل آن هستند ، همچنین ملت را یک واحد بزرگ انسانی نامید کە کە طی تکامل تاریخی بە وجود آمدە و بر شالودە اشتراک سرزمین و اقتصاد و تاریخ ملی استوار است و عامل پیوند آنها فرهنگ و آگاهی مشترک است .
از جملە ویژگی هایی کە برای یک ملت می شود برشمرد سکونت در یک قلمرو و جغرافیای مشترک و احساس همبستگی و دلبستگی بە سرزمین معین است .
عامل پیوند دهندە ملت از احساس تعلق قوی بە تاریخ خویش و فرهنگ ویزە خویش و نیز زبان خویش است.
 
1:تاریخ  2:زبان  3:فرهنگ  4:دین  5:سرزمین و جمعیت
 
1:تاریخ
تاریخ ملت کورد را اگر بخواهیم کامل بررسی و بازبینی بکنیم خیلی دشوار خواهد بود چون تاریخی بە قدمت خود تاریخ دارند تاریخ ملت کورد بە دلیل موقعیت استراتژیکی کە دارد در طول زمان از زمان سومری ها تا بە الان همیشە زیر سرکوب و تاخت و تاز ملت های دیگر بودە است پس برای این امر باید در میان کتابهای دیگر ملل آن را جستجو کنیم برای نمونە هرودت در مورد مادها (کوردهای امروزی) می نویسد دیاکو را اولین پادشاە مادها را بە عنوان منتخبی از سوی مردم معرفی می کند کە این خود نمونە ای از دموکراسی خواهی ملت کورد در تاریخ بودە است کە اگر مطالب هرودت را کامل بخوانیم نە در بخش سیاسی بلکە در بنیاد خانوادە هم چیزی می بینیم کە در حال حاضر مردم جهان هنوز در پی آن جستجو میکنند .
اگر بخواهیم تاریخ اسلامی را بخوانیم ابن بلخی میگوید کە کوردان زبدگان لشکر ساسانی بودند .
بدلیسی کوردها را بر پایە شیوە زندگی اجتماعی نزدیک و گویش زبانی را یکی می داند و کسانی کە بر این شیوەها نبودند را کورد حساب نمی کرد بە معنای دیگر حدود ملیتی کورد را جدا کردە است و همچنین حدود جغرافیایی کوردستان و حکام سیاسی آن را بر می شمارد و خیلی موارد قابل ذکر دیگر کە تاریخ جداگانە کورد را نشان می دهند و گواهی هستند بر ملیت و جغرافیای کوردستان . ولی متاسفانە دشمنان خونی کورد و کوردستان با در دست داشتن حکومت تاریخ کورد را بە تاراج بردەاند و برای خود تاریخ ها ساختند و استورەها درست کردند و تاریخ ملی و ملیتی کورد را تحقیر شماردند در حالی کە کوردها با احساس دلبستگی و وابستگی بە تاریخ خودشان را حفظ کردند و هیچ گاە دشمنان کورد نتوانستند در این کار موفق باشند.
 
2:زبان کوردی
زبان کوردی کە ملت کورد در چهار گوشە کوردستان با آن سخن میگویند از لحاظ زبان شناسی در زمرە زبان های هند و اروپایی قرار دارد همچون زبان فارسی و دیگر زبانهای هند و اروپایی دیگر .مینورسکی خاور شناس سرشناس روسی میگوید زبان کورد و ملت کورد بجا ماندە از مادها هستند او معتقد بود کوردها تاریخی 4000 سالە دارند .زبان کوردی از زبانهایی است کە دارای ادبیات کامل برای خود است. زبان کورد سالیان دراز است کە در مقابل تهاجمات عربی ، فارسی ، تورکی قرار دارد با وجود این کە در این کشورها کە ملت کورد زیر یوغ تیغ دشمنان  بودە و همیشە زبان کوردی مورد سرکوب قرار گرفتە ولی زبان کورد با لهجەهای متعددی کە از خود ساختە توانستە است کە شکل و ساختار خود را حفظ کند . در این میان زبان کوردی بە عنوان یک رمز و سمبل برای مبارزات کورد در جهت آزادی خواهی مبدل گشتە است و بە عنوان سمبلی برای مقاومت تبدیل شدە است در حالی کە حکومت های استعمارگر ایرانی و تورکی و سوری و عراقی چندین سال متوالی خواندن و نوشتن زبان کوردی و حتی حرف زدن آن را غیر قانونی اعلام کردە اند و با آن برخورد کردەاند نمونەهایش زیاد است :فرزاد کمانگر معلم زبان کوردی در سنندج اعدام گشت و…با این وجود زبان کوردی بە رمزی برای همبستگی برای ملت کورد مبدل گشتە است و هنوز مردم کورد آن را با سربلندی استفادە می کنند .
 
3:فرهنگ
فرهنگ ملت کورد با قدمتی چند هزار سالە کە از نوع لباس پوشیدن تا نوع رقص محلی آنان و نوع زندگی آنان نشان دهندە فرهنگی جدا از فرهنگ ملت های دیگر است.رقص کوردی کە طبق  منابع تاریخی بە چند هزار سال پیش بر می گردد از زمان مادها بە جا ماندە است و نمادی از پیروزی و آزادی و دموکراسی خواهی ملت کورد است کە برای اولین بار پادشاهی کە اجازە حمل صلاح در دربار را بە کسی نمی داد حتی سربازان حکومتی و از آنان در مورد پیروزیشان پرسیدە است و گفتە است کە بە صورت پانتومیم آن را نشان دهید کە بە این شیوە لشکر کشی خود را نشان دادەاند و پیروزی خود را نشان دادە اند.
همچنین در نقاشیهای داخل غارها در مناطقی در ایلام نشان می دهند کە لباس کوردی هم یکی از قدیمیترین پوشش های انسانی هستند کە کوردها همچنان آن را حفظ کردەاند .
مراسم “نوروز”یا”نەورۆز”یا “نە روز”کە در مناطق کورد نشین با روشن کردن آتش همراە است نشان از جشنی قدیمی است کە کوردها با روشن کردن آتش پیروزی خود را جشن می گیرند .پیروزی کیومرث پادشاە پیشدادی کە در زبان کورد بە “کی موروس” معروف است کە در این جنگ کیومرث اهریمن را شکست می دهد و برای پیروزی خود در بلندی ها آتش روشن می کند و این جشن نە روز طول میکشد کە در طول دوران بە “نوروز”یا”نەورۆز”شهرت پیدا کردە است.
فرهنگ غنی و کهن ملت کورد از هیچ کسی پوشیدە نیست و اینکە در طول تاریخ ملت های سرکوب گر با استفادە از تحریف و تحقیر این فرهنگ قصد نابودی و دزدی آن را داشتە اند اما این مقاومت ملت کورد است کە با احساس همبستگی و یک دلی آن را حفظ کردەاند و از آن حفاظت کردەاند .
 
4:دین
اکثر مردم کوردستان مسلمان هستند اما همراە آن ادیان دیگر مثل :یارسان (اهل حق) و ایزدی و زرتشت و مسیحی و یهودی و… هم دارند کە می شود گفت 10%_15% جوانان کورد گرایش بە بی دینی در میان آنها وجود داشتە و دارد . اما ملت کورد با وجود تفاوت های دینی کە دارند باز نسبت بە ملیت خود احساس همبستگی و وابستگی دارند کە این نشان از همبستگی ملی دارد و اجازە نمی دهند باور دینی بە آنها آسیب برساند در حالی کە در گذشتە باور دینی مهرە ای بود برای دشمنان کورد کە از آنها سوء استفادە بکند اما خوشبختانە ملت کورد امروزە توانستەاند این بازی سیاسی را بە نفع خود بشکنند و احساس ملی را در اولویت قرار دهند.
 
5:جغرافیا و جمعیت
آمار دقیقی از ملت کورد در دست نیست بە چند دلیل
1:در حکومتهای استعمارگر کە همیشە در صدد انکار موجودیت کورد بودند و هستند همیشە آمار غیر دقیقی از ملت کورد ارائە میدهند.
2:بە دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی کە ملت کورد در آن گرفتار شدەاند خیلی از مردم کورد آوارە نقاط دیگری شدەاند و در آنجا سکونت گزیده اند از سودان آفریقا گفتە تا ژاپن و اروپا و امریکا همە و همە پخش شدەاند.
3:در حکومت های استعمارگر کە کورد بودن بە دلیلی برای شکنجە و … مبدل گشتە است خیلی از کوردها جرات ابراز خود را ندارند.
4:در حکومت های استعمارگر کە حتی حق درس خواندن بە زبان مادری را از یک ملت سلب کردەاند کوردانی هستند کە حتی توان سخن گفتن بە زبان ملی خود را ندارند و آنان هرچند کە داد بزنند کە کورد هستند اما کسی حرفشان را قبول نمی کند .
 
با وجود این آمارهای دروغینی کە خود حکومت های استعمارگر پخش می کنند حدود 15 تا 20 درصد مردم تورکیە کورد هستند 15 تا 20 ایران کورد هستند ،26 مردم عراق کورد هستند و 13 تا16 مردم سوریە نیز کورد هستند کە طبق این آمار چیزی حدود چهل ملیون کورد وجود دارد کە البتە هیچ کسی این را تایید نمی کند چون بە باور خود مردم کوردستان چیزی حدود 55 تا 60 ملیون کورد وجود دارد کە هنوز سرنوشت آنان معلوم نیست و هنوز هیچ هویت و شناسنامەای از خود ندارند .
 
جغرافیای کوردستان اکثرا کوهستانی است منطقەای کە الان بە کورستان شهرت دارد از شمال با ترکیە و ارمنستان و آذربایجان و از شرق با ایران و از غرب با سوریە و از جنوب با عراق هم مرز است. رینولدز معتقد است کە کە نام کوردستان و کورد برای نخستین بار در کتیبەهای سومریان باستان مربوط بە هزارە سوم پیش از میلاد بر می گردد کە با عنوان “کوردو” یا “سرزمین کار_دا”.
کورد از نظر ریشە شناسی مربوط بە اصطلاح آشوری آوراتور کە همان آرارات می باشد است.
 
همچنین جغرافیای کوردستان در فتوحات اسلامی از جملە بدلیسی و ابن بلخ و تاریخ طبری بە آن اشارە شدە است و همچنین در تاریخ نگاری هرودت حوضە مادها و امپراطوری میدیا نشان دادە شدە است .کە در طول تاریخ این مناطق کوچک و کوچکتر شدەاند و از جملە اینکە اکباتان بنیان گزاران مادها بودەاند کە امروزە بە اسم همدان آن را می شناسیم.
 
با وجود این همە  ملتهای استعمارگر  همیشە در صدد تخرب و تحریف و دزدی تاریخ و زبان و آب و خاک ملت کورد بودەاند و حق مسلم کورد را از آنها سلب کردەاند کە حق تعین سرنوشت خود است و همیشە وجود ملتی بە اسم کورد را انکار کردەاند ولی ملت کورد هیچ وقت از مبارزات آزادی خواهانە و استقلال طلبانە خود دست نکشیدەاند و برای تحقق این آزادی کە آرزوی تک تک ملت کورد است جنگ کردەاند و خواهند جنگید.
مسعود پژوهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *