0

ایران / زندانیان سیاسی

احضار یک فعال دانشجویی بە دادسرای اوین

2020-07-09 در 01:03 توسط

”پریسا رفیعی” دانش آموخته‌ی عکاسی دانشگاه تهران، جهت اجرای حکم یکساله‌ی خود بە دادسرای اوین احضار و سپس بە بند نسوان منتقل شد.
شورای صنفی دانشجویی کشوردر این خصوص گزارش داد: روز سەشنبە ١٧ تیرماه، یک دانشجوی رشتەی عکاسی دانشگاه تهران، باهویت ”پریسا رفیعی” کە پیشتر در شهریورماه ٩٧ در جریان اعتراضات صنفی دانشجویی بە اتهام ”اجتماع و تبانی بە قصد ارتکاب جرم علیە امنیت کشور” از سوی دادگاه انقلاب تهران بە یک سال حبس تعزیری محکوم شدە بود، جهت تحمل دوران محکلومیت خود بە دادسرای اوین احضار و سپس بە بند نسوان زنان منتقل شد.
لازم بە ذکر است کە پریسا رفیعی متولد ٧٦ می‌باشد و حکم تعیین شدە برای وی ابتدا هفت سال و سپس با تجدید نظر در آن بە یک سال کاهش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید